Στο facebook

Αρχειοθήκη

Από το Blogger.

ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Πνευματική ιδιοκτησία & Αντιγραφή υλικού
Το περιεχόμενο του blog μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του kastorianiestia.gr
H αναδημοσίευση υλικού σε άλλη ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής με ενεργό link προς το πρωτότυπο άρθρο.

Πρόσφατα

5 Μαρτίου 2015
Ενημερώνουμε όσους υπέβαλλαν Αίτηση – Δήλωση εγγραφής σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), ότι θα πρέπει μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 να υποβάλλουν στο Δήμο σχετικό Φάκελο, για τη χορήγηση Άδειας χρήσης ύδατος.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878/Β΄/27-10-2014) απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η υποβολή φακέλου εις τριπλούν (το πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή συνοδευόμενο από δύο αντίγραφα) που θα περιλαμβάνει τα εξής:

·        Αίτηση - Δήλωση
·        Χάρτη κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη, ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής, ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ., σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει:
                     i.            το σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84,
                   ii.            τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας, εκτός αν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από το Ο.Σ.Δ.Ε..
·        Σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου/συλλογικού οργάνου, νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου, με τις τυχόν τροποποιήσεις της.
·        Για αγροτική χρήση που είναι καταγεγραμμένη στο Ο.Σ.Δ.Ε., αντίγραφα δηλώσεων των τελευταίων πέντε (5) ετών. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί Ο.Σ.Δ.Ε. ή δεν είναι καταγεγραμμένα σε αυτό όλα τα τεμάχια που αρδεύονται από την συγκεκριμένη υδροληψία, Υπεύθυνη Δήλωση με σχετικό κείμενο και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής. (Για τα τεμάχια που δεν είναι καταγεγραμμένα θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός κτηματολογίου, ή εφ’ όσον δεν υπάρχει, να γίνεται περιγραφή τους.)
·        Εφόσον η υδροληψία βρίσκεται σε αγρόκτημα Κοινότητας όπου λειτουργεί Τ.Ο.Ε.Β., βεβαίωση περί εξυπηρέτησης ή μη από τον Τ.Ο.Ε.Β.
·        Στην περίπτωση που η υδροληψία χρησιμοποιείται από περισσότερους του ενός χρήστες, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ομάδας.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διενέργειας τακτικού ή έκτακτου ελέγχου ο αιτών σύμφωνα με το παράρτημα V της ΚΥΑ 146896 θα πρέπει να προσκομίζει τα ανάλογα νομιμοποιητικά έγγραφα (όπως νόμιμος τίτλος, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, Ε9 κ.ά.), ειδάλλως επιβάλλονται οι κυρώσεις του νόμου.
Έντυπο Αίτησης – Δήλωσης είναι διαθέσιμο  www.kastoriacity.gr
Πληροφορίες - υποβολή φακέλων ως εξής:
Αρμόδιος υπάλληλος             τηλέφωνο       Δημ/Τοπ. Κοινότητες
Δράσκα Πολυνίκη                   2467351410   Λεύκης, Κορομηλιάς, Μανιάκων,
Χιλιοδένδρου, Ποριάς, Μεσοποταμίας,
                                                                        Καλοχωρίου, Οινόης, Πτεριάς,
                                                                        Αγίας Κυριακής
Σιδηροπούλου Ιωάννα            2467351413    Καστοριάς, Κεφαλαρίου, Δισπηλιού,
                                                                        Κορησού, Λιθιάς       
Παπαδοπούλου Αλεξία            2467352219   Τοιχιού, Μεταμόρφωσης, Φωτεινής
Σαββόπουλος Δημήτριος         2467351616   Πολυκάρπης, Μελισσοτόπου,
                                                                        Σταυροποτάμου, Βασιλειάδας

Κωνσταντινίδης Χρήστος        2467352218   Μαυροχωρίου

0 σχόλια:

Ενημερωθείτε

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

Δημοφιλείς αναρτήσεις