Στο facebook

Αρχειοθήκη

Από το Blogger.

ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Πνευματική ιδιοκτησία & Αντιγραφή υλικού
Το περιεχόμενο του blog μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του kastorianiestia.gr
H αναδημοσίευση υλικού σε άλλη ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής με ενεργό link προς το πρωτότυπο άρθρο.

Πρόσφατα

16 Φεβρουαρίου 2016
Πέντε νέα προγράμματα ΕΣΠΑ ανακηρύσσονται την επόμενη περίοδο και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια, τα οποία και παρουσιάζει αναλυτικά σήμερα η aftodioikisi.gr. Δείτε αναλυτικά τις δράσεις:

1. Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων στη Δυτική Μακεδονία

Παρεμβάσεις που αφορούν στην πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων και ειδικότερα η δράση στην ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με την προμήθεια υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων χωρητικοτήτων, επιβατικών αυτοκινήτων τύπου βαν για τη μεταφορά του προσωπικού καθώς και ειδικών διασωστικών εξοπλισμών και εξοπλισμών δασοπυρόσβεσης.

Σε ποιους απευθύνεται


Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Περίοδος υποβολής


από 9/2/2016 έως 31/3/2016

Περιοχή εφαρμογής


Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις
Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:


1. Αίτηση Χρηματοδότησης.

2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ).

3. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της Πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

4. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δυνητικού Δικαιούχου να υλοποιήσει την Πράξη (κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, κ.α.)

5. Προγραμματική Σύμβαση, Σχετικά έγγραφα μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου, εφόσον απαιτείται.

6. Διοικητική Ικανότητα/ Επάρκεια οργανωτικής δομής.

7. Διοικητική Ικανότητα/ Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

8. Επιχειρησιακή ικανότητα/ Επάρκεια ομάδας έργου.

9. Επιχειρησιακή ικανότητα/ Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

10. Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται.

11. Απόφαση αρμοδίου συλλογικού οργάνου για την υποβολή της αίτησης.

12. Λοιπά έγγραφα, Αποφάσεις αρμοδίων φορέων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια της Πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δυνητικού Δικαιούχου ή τον Περιφερειακό ή τον Εθνικό Σχεδιασμό.

13. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος.

14. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης.

15. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής.

16. Τεχνική Περιγραφή και Προ ϋπολογισμός Δημοπράτησης, Πλήρη σειρά μελετών και τευχών δημοπράτησης.

17. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών, Αδειοδοτήσεις – εγκρίσεις.

Ο υποψήφιος Δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο υποψήφιος Δικαιούχος υποχρεούται να τα συνυποβάλλει συνημμένα στην υπογεγραμμένη Αίτηση Χρηματοδότησης στην ΕΥΔ ΕΠ/ΔΠΜ.

Τι χρηματοδοτείται

Προμήθεια υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων χωρητικοτήτων
Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων τύπου βαν για τη μεταφορά του προσωπικού
Προμήθεια ειδικών διασωστικών εξοπλισμών και εξοπλισμών δασοπυρόσβεσης.

Προϋπολογισμός


€ 3.070.000

Η ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο, τύπο δράσεων και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ www.pepdym.gr. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν Πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, εξαιτίας εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων γίνεται μέσω του ΟΠΣ, με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης του κάθε δυνητικού Δικαιούχου ή και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ www.pepdym.gr.

Σχετικά αρχεία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. Επέκταση – αναβάθμιση των υποδομών όλων των βαθμίδων υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Οι παρεμβάσεις αναφέρονται σε εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων όλων των βαθμίδων, εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας και ειδικότερα των περιφερειακών ιατρείων ή των ιατρείων αστικού τύπου, ή εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτει και σε αναβάθμιση / επέκταση υφισταμένων ή δημιουργία νέων, ιατροτεχνολογικό ή και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, όπου διαπιστωμένα υπάρχει έλλειψη ή ο υφιστάμενος χρήζει εκσυγχρονισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπουργείο Υγείας
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσης “Ο Άγιος Σεραφείμ”
Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
ΕΚΑΒ
Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

Περίοδος υποβολής


από 1/3/2016 έως 31/12/2017

Περιοχή εφαρμογής


Περιφέρεια Θεσσαλίας

Όροι και προϋποθέσεις


Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

01. Αίτηση Χρηματοδότησης.

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου, Κανονιστικό πλαίσιο του δικαιούχου βάσει του οποίου προκύπτει η αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης ή αντίστοιχη προγραμματική σύμβαση.

05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης.

08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης.

33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, Στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι η πράξη αξιολογείται θετικά στο κριτήριο Β5: «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης, ως έντυπο / πίνακας Δ1.

52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής, ως έντυπο / πίνακας Δ2.

60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής.

61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

62. Επιχειρησιακή Ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου.

63. Επιχειρησιακή Ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

21. Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης, (σχέδιο ή εγκεκριμένα).

Λοιπά έγγραφα:
Απόφαση έγκρισης της σκοπιμότητας του έργου.
Έγγραφο (διοικητική πράξη) του Υπουργείου Υγείας με το οποίο να επιβεβαιώνεται ότι η πράξη είναι συνεπής προς την αντίστοιχη εθνική στρατηγική του Τομέα Υγείας.
Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με το οποίο να αιτιολογείται η υλοποίηση της πράξης στη βάση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών της Περιφέρειας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέμβασης), στη σχέση κόστους οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της.
Αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που δεν αναφέρονται ρητά στον πίνακα Δ2 αλλά επιβάλλονται λόγω της φύσης της πράξης.
24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών, εφόσον απαιτείται.
42. Τεχνική έκθεση σχετικά με την κάλυψη των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας όπου αυτή απαιτείται, εφόσον απαιτείται.
53. Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης, εφόσον απαιτείται.
20. Ανάλυση υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, εφόσον απαιτείται.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σωκράτους 111, Λάρισα 413 36, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός


€ 7.000.000

Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

Σχετικά αρχεία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. Βελτίωση του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής
Υλοποίηση δράσεων βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών, με στόχο τον έλεγχο και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στο πλαίσιο της ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ)
Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ)

Περίοδος υποβολής


από 12/2/2016 έως 31/12/2020

Περιοχή εφαρμογής


Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις


Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Αίτηση Χρηματοδότησης
Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου για υποβολή πρότασης
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
Φάκελος Τεκμηρίωσης Διοικητικής Ικανότητας, Επιχειρησιακής Ικανότητας, Χρηματοοικονομικής Ικανότητας (εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο «Οδηγός για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020»
Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο Τευχών Δημοπράτησης (κατ’ ελάχιστον τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμός μελέτης) ή Εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης εφόσον υπάρχουν
Για τα υποέργα που έχουν συμβασιοποιηθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης
Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα (πίνακες για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος
Τεκμηρίωση κόστους για υποέργα προμηθειών
Πίνακας Β3 προκειμένου να εξετασθεί κατά πόσο η Πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ
Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
Πίνακας Δ1 για έργα προμηθειών για την αποτύπωση των σταδίων εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης.

Προϋπολογισμός


€ 1.500.000

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, εξαιτίας εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης, στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων διενεργείται με άμεση αξιολόγηση. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω του ΟΠΣ, με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης του κάθε δικαιούχου ή και μέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΕΠ www.epep.gr.

Σχετικά αρχεία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

4. Εγκατάσταση/ βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ασφάλειας ναυσιπλοϊας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας ναυσιπλοΐας με την εγκατάσταση ή βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, καθώς και της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Σε ποιους απευθύνεται

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Περίοδος υποβολής


από 12/2/2016 έως 31/12/2020

Περιοχή εφαρμογής


Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις


Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Αίτηση Χρηματοδότησης.
Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου για υποβολή πρότασης
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
Φάκελος Τεκμηρίωσης Διοικητικής Ικανότητας Επιχειρησιακής Ικανότητας Χρηματοοικονομικής Ικανότητας (εφόσοναπαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο «Οδηγός για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020».
Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο Τευχών Δημοπράτησης (κατ ελάχιστον τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμός μελέτης ή Εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης εφόσον υπάρχουν).
Για τα υποέργα που έχουν συμβασιοποιηθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης
Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα (πίνακες για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος
Τεκμηρίωση κόστους για υποέργα προμηθειών
Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
Πίνακας Δ1 για έργα προμηθειών για την αποτύπωση των σταδίων εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης.

Προϋπολογισμός


€ 35.876.471

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, εξαιτίας εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης, στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων διενεργείται με άμεση αξιολόγηση. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω του ΟΠΣ, με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης του κάθε δικαιούχου ή και μέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΕΠ www.epep.gr.

Σχετικά αρχεία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

5. Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δράσεις για την εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής, σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης περιοχών κλπ.)

Σε ποιους απευθύνεται


Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής


από 1/2/2016 έως 31/12/2020

Περιοχή εφαρμογής


Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις


Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
01. Αίτηση Χρηματοδότησης
02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.

Προϋπολογισμός

€ 300.000

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Aftodioikisi. gr

0 σχόλια:

Ενημερωθείτε

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

Δημοφιλείς αναρτήσεις