Στο facebook

Αρχειοθήκη

Από το Blogger.

ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Πνευματική ιδιοκτησία & Αντιγραφή υλικού
Το περιεχόμενο του blog μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του kastorianiestia.gr
H αναδημοσίευση υλικού σε άλλη ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής με ενεργό link προς το πρωτότυπο άρθρο.

Πρόσφατα

28 Ιουνίου 2016
Τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τα εισοδηματικά κριτήρια για το ΕΚΑΣ με βάση το άρθρο 92 του Ν.4387/2016 και περιγρέφειEΓΚΥΚΛΙΟΣ  του υπουργείου Εργασίας. Όπως αναφέρει «επέρχονται
τροποποιήσεις στο ισχύον νομικό καθεστώς όσο αφορά στους δικαιούχους, στις προϋποθέσεις καθώς και στα καταβαλλόμενα ποσά του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), ως εξής:
– Όσοι καταστούν συνταξιούχοι, με έναρξη συνταξιοδότησης από 01.06.2016 και εφεξής δεν δικαιούνται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ).
– Μεταβατικά διατηρείται η χορήγησή του έως 31.12.2019, για τους ήδη συνταξιούχους καθώς και για όσους καταστούν συνταξιούχοι με έναρξη συνταξιοδότησης έως 01.05.2016.
– Από 01.01.2020 η χορήγησή του καταργείται οριστικά.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Από 01.06.2016 και έως 31.12.2019 το ΕΚΑΣ που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν2434/1996 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καταβάλλεται αποκλειστικά:
Α) Σε όσους λαμβάνουν ήδη σύνταξη (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου) των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α φορέων κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον πληρούνται οι ηλικιακές και οι λοιπές προϋποθέσεις καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια που θα αναφερθούν στη συνέχεια.
Β) Σε όσους δικαιούνται σύνταξη (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου) από τους ανωτέρω φορείς η καταβολή της οποίας -σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου για την συνταξιοδότηση φορέα – αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (ήτοι μέχρι και 12/05/2016). Ευνόητο είναι ότι για τον Οργανισμό μας, η έναρξη συνταξιοδότησης των προσώπων αυτών θα πρέπει να είναι έως 01.05.2016.
Επομένως, όσοι καταστούν συνταξιούχοι των προαναφερθέντων φορέων κύριας ασφάλισης από 13/05/2016 και προκειμένου για τον ΟΑΕΕ από 01/06/2016 και εφεξής δεν δικαιούνται το ΕΚΑΣ, ανεξαρτήτως αν πληρούν ή όχι τα υπόλοιπα κριτήρια.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι για την χορήγηση του ΕΚΑΣ της περιόδου Ιανουαρίου–Μαΐου 2016 θα ισχύσουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν για τη χορήγηση του επιδόματος του έτους 2015 και ειδικότερα για το εισοδηματικό κριτήριο που αφορά το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ η συνδρομή του ή μη θα εξετάζεται επί των συντάξεων μηνός Απριλίου 2016.
Για πληρέστερη κατανόηση της παραπάνω διαδικασίας παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:
Συνταξιούχος λόγω γήρατος ηλικίας 68 ετών, ο οποίος κατέστη συνταξιούχος από 01.05.2015 αλλά με απόφαση συνταξιοδότησης 7ου 2016.
Για την χορήγηση του ΕΚΑΣ θα πρέπει να να εξετάζονται:
– Από 01.05.2015 έως 31.5.2016 το εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2014, χρήσεως 2013 και τα κριτήρια ΕΚΑΣ 2015 (σχετική η εγκύκλιος 11/2015) και από 01.06.2016 το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα οδηγία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ από 01.01.2016
Για την καταβολή του επιδόματος στα δικαιούχα πρόσωπα των παραγράφων Α & Β πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
α) Mόνιμη διαμονή (κατοικία) στην Ελλάδα ή σε κράτη της Ε.Ε, ΕΟΧ και Ελβετίας .
β) Nα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας.
Στην περίπτωση που κάποιος συνταξιούχος που υπάγεται στα δικαιούχα πρόσωπα, συμπληρώσει το όριο ηλικίας των 65 ετών εντός του 2016, δικαιούται το ΕΚΑΣ 2016 και αυτό καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.
γ) Tο συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (7.972,00 ευρώ).
Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη :
– τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας. Προς αποφυγή παρερμηνειών σημειώνεται ότι ως προς τα θύματα πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας έχει δοθεί, κατόπιν διευκρινιστικού εγγράφου του υπουργείου, αναλυτική ερμηνεία με το αρ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/78/1626424/13.10.2015 έγγραφό μας.
– τα ποσά που αντιστοιχούν στα προνοιακά βοηθήματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής Αλληλεγγύης που χορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Αντίθετα,για τον προσδιορισμό του εισοδήματος συνυπολογίζονται:
– το επίδομα απόλυτης αναπηρίας.
– το εξωιδρυματικό επίδομα.
– το καθαρό ποσό από συντάξεις και μισθούς αλλοδαπής προέλευσης.
– τα ποσά στρατιωτικής σύνταξης που χορηγούνται σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου.
δ) Tο συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (8.884,00 ευρώ).
ε) Tο συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 ευρώ).
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Έως 7.972,00 ευρώ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Η΄
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Έως 8.884,00 ευρώ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Η΄
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Έως 11.000,00 ευρώ
Για τον έλεγχο των παραπάνω εισοδηματικών κριτηρίων θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή εξετάζονται τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
στ) Tο συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έναρξης της κοινοποιούμενης διάταξης ( ήτοι σύνταξη μηνός Μαΐου 2016), συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως επιδομάτων να μην υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (664,00 ευρώ).
Διευκρινίζουμε ότι για την εξέταση του συγκεκριμένου κριτηρίου, ο κρίσιμος μήνας (Μάιος 2016) πρέπει να είναι μήνας πλήρους συνταξιοδότησης.
Για κάθε έτος αρχής γενομένης από 01.01.2017 και μέχρι 31.12.2019 εξετάζεται το καταβαλλόμενο ως ανωτέρω ποσό συντάξεων κατά το μήνα έκδοσης της υπουργικής απόφασης ή το δικαιούμενο ποσό συντάξεων κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης, αν η συνταξιοδότηση χωρεί μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης.
Τα καταβληθέντα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ποσά ΕΚΑΣ δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των προαναφερθέντων εισοδηματικών κριτηρίων.
ζ) Ειδικά όσον αφορά τους αλλοδαπούς -πολίτες τρίτων χωρών- δικαιούχους του ΕΚΑΣ, εκτός από τον όρο της μόνιμης διαμονής τους στην Ελλάδα απαιτείται πλέον ρητώς η διαμονή τους στη χώρα να είναι και νόμιμη.

ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
(κύριες & επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα
ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ
Από 0,00 μέχρι 7.216,00 ευρώ 230,00 ευρώ
Από 7.216,01 μέχρι 7.518,00 ευρώ 172,50 ευρώ
Από 7.518,01 μέχρι 7.720,00 ευρώ 115,00 ευρώ
Από 7.720,01 μέχρι 7972,00 ευρώ 57,50 ευρώ
Τα ανωτέρω ποσά επιδόματος χορηγούνται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και
αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. Αντίθετα το ΕΚΑΣ ισούται με τα 2/3 των
παραπάνω ποσών σε όσους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας :
α) Λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, δηλαδή είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί σε όριο ηλικίας μικρότερο του αντίστοιχου πλήρους ή με ποσοστό αναπηρίας χαμηλότερο εκείνου που κατά περίπτωση και ασφαλιστικό φορέα προβλέπεται για χορήγηση πλήρους σύνταξης.
β) Δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα. Ειδικά για τα πρόσωπα της συγκεκριμένης περίπτωσης, η τυχόν μη καταβληθείσα πριν από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης διαφορά του 1/3 του ποσού ΕΚΑΣ, δεν χορηγείται.
Στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω αναπηρίας οποιαδήποτε μεταβολή του ποσοστού αναπηρίας τους (αυξητική ή μειωτική) εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο ποσό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :
– Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας (παλαιός ή νέος ασφαλισμένος), 63 ετών με ποσοστό 80%-δικαιούχος ΕΚΑΣ 2016- επανακρίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές το Σεπτέμβριο 2016 με ποσοστό 70%. Ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα για ολόκληρο το 2016 και από 01.01.2017 θα γίνει διακοπή διότι είναι μικρότερος του ηλικιακού ορίου των 65 ετών που προβλέπεται για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ.
– Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας (νέος ασφαλισμένος), 66 ετών με ποσοστό 80%- δικαιούχος ΕΚΑΣ 2016- επανακρίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές το Σεπτέμβριο 2016 με ποσοστό 70%. Ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα για ολόκληρο το 2016 και από 01.01.2017 θα λαμβάνει το επίδομα για ολόκληρο το 2016 και από 01.01.2017 θα γίνει μείωση κατά 1/3 του δικαιούμενου ποσού εφόσον βέβαια το δικαιούται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.
EΓΚΥΚΛΙΟΣ

aftodioikisi.gr

0 σχόλια:

Ενημερωθείτε

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

Δημοφιλείς αναρτήσεις