Στο facebook

Αρχειοθήκη

Από το Blogger.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Πνευματική ιδιοκτησία & Αντιγραφή υλικού
Το περιεχόμενο του blog μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του kastorianiestia.gr
H αναδημοσίευση υλικού σε άλλη ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής με ενεργό link προς το πρωτότυπο άρθρο.

Πρόσφατα

22 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Δήμος Καστοριάς  έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.2527/97 όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009.
2. Την υπ ́ αριθμ. 57/2017(ΑΔΑ:Ω62ΖΩΕΥ-ΑΨ4) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: «Προγραμματισμός σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός έτους, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο Κοινωνικό Ιατρείο υπό την επίβλεψη του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας».

3. Την υπ ́ αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/01-08-2017 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/27-12-2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α') με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση ενός (1) ατόμου στο Δήμο Καστοριάς με σύμβαση μίσθωσης έργου μέχρι ένα (1) έτος.
4. Το υπ' αριθμ. οικ. 26842/04-08-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
5. Την υπ' αριθμ.131589/12-09-2017(ΑΔΑ:ΩΨΒΖΟΡ1Γ-ΤΦ5) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

                                            Ανακοινώνει

  Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου με την παρακάτω ειδικότητα και θέση:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)

ΠΕ
ΙΑΤΡΟΣ –
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1 (ΜΙΑ)

Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της σύμβασης

0 σχόλια:

Ενημερωθείτε

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

Δημοφιλείς αναρτήσεις