Απορρίφθηκε η ένσταση του Πολ Άφκου για τον διαγωνισμό του river party

Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας η προσφυγή του Πολ Άφκου κατά της διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου στο river party , με  το αιτιολογικό ότι ο ίδιος δεν είχε έννομο συμφέρον, αφού δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό.