Ερώτηση στη Βουλή του πρώην βουλευτή Β. Διαμαντόπουλου το 2014 για την μόλυνση του υδατορέματος “Γκιολε” από τον βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑΚ και από επιχειρήσεις και από βιομηχανικές μονάδες

Ερώτηση για το θέμα της μόλυνσης  του υδατορέματος “Γκιολε” στην περιοχή των Αμπελοκήπων, από τον βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑΚ και

από βιομηχανι μονάδες της περιοχής, είχε καταθέσει το 2014 ο τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Διαμαντόπουλος.
Σύμφωνα με το πόρισμα της αρμόδιας υπηρεσίας της Π.Ε. Καστοριάς η μόλυνση του υδατορέματος αποδίδεται τόσο στον βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑΚ όσο και στη δραστηριότητα των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής.
Η απάντηση που έλαβε ουσιαστικά επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της ερώτησης αλλά αναφέρει ότι αρμόδια είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ότι το υπουργείο ζήτησε από εκεί τα αποτελέσματα των αναλύσεων.
Δείτε το περιεχόμενο της ερώτησης
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Η Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων του υδατορέματος Γκιόλε Καστοριάς και ο έλεγχος των αποβλήτων βιομηχανικών-μεταποιητικών μονάδων στις παραποτάμιες περιοχές των νομών Καστοριάς και Κοζάνης.

Το προηγούμενο διάστημα διενεργήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Καστοριάς σχετικά με την οικολογική κατάσταση του υδατορέματος «Γκιόλε» στο οποίο εκβάλουν οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού Καστοριάς καθώς και βιομηχανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τα αρμόδια κλιμάκια πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ Μαϊου και Ιουνίου του 2014. Βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων και του πορίσματος που εκπονήθηκε από την υπηρεσία επιβλήθηκε πρόστιμο στην ΔΕΥΑΚ λόγω της συμβολής του βιολογικού στη μόλυνση του υδατορέματος.

Σύμφωνα με το πόρισμα της υπηρεσίας, το υδατόρεμα «Γκιόλε» εμφανίζει «κακή» οικολογική κατάσταση αλλά και οικολογικό δυναμικό, ενώ η χημική του κατάσταση χαρακτηρίζεται «κατώτερης της καλής». Σύμφωνα με την έκθεση η «κακή εικόνα» του υδατορέματος αποδίδεται μέτρια στους οικισμούς με ΕΕΛ (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων), μέτρια σε βιομηχανικές μονάδες με απόρριψη ουσιών προτεραιότητας, υψηλά σε βιομηχανικές μονάδες σχετιζόμενες με απόρριψη άλλων ουσιών, μέτρια από τις ζωικές μονάδες και χαμηλά από ιχθυοκαλλιέργειες και μεταλλεία.

Επίσης σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) του υδατικού διαμερίσματος Δ. Μακεδονίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, το υδατόρεμα «Γκιόλε» εμφανίζει την ίδια εικόνα, η χημική του κατάσταση είναι «κατώτερης της καλής» και στο οικολογικό δυναμικό εμφανίζει «κακή κατάσταση». Στην ίδια έκθεση προτείνεται ως μέτρο (ΣΜ04-020) η προώθηση συμφωνιών με Βιομηχανίες οι οποίες καταναλώνουν πολύ νερό ή προκαλούν ρύπανση στο ΥΣ για υιοθέτηση πρωτοβουλιών και κωδικών ορθής συμπεριφορά.

Με δεδομένο ότι βάσει του πορίσματος της αρμόδιας υπηρεσίας οι παράγοντες που επηρεάζουν την οικολογική κατάσταση του ρέματος οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις βιομηχανικές-μεταποιητικές δραστηριότητες.

Με δεδομένο ότι στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα στις παραποτάμιες περιοχές λειτουργούν μεταποιητικές μονάδες οι οποίες έπειτα από την μεταποιητική δραστηριότητα εναποθέτουν τα απόβλητά τους στο υδατικό οικοσύστημα.

Με δεδομένο ότι σύμφωνα με το προτεινόμενο μέτρο του σχεδίου διαχείρισης οι επιχειρήσεις θα προωθήσουν τη δημιουργία μηχανισμών επιφορτισμένων με τις ανάλογες απαιτούμενες δράσεις για την άρση των γενεσιουργών αιτιών που προκαλούν τις επιβαρύνσεις και την εξάλειψη των μη αναστρέψιμων στοιχείων της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Με δεδομένο ότι έχει επιβληθεί πρόστιμο στη ΔΕΥΑ Καστοριάς για τις δραστηριότητες του βιολογικού.

Με δεδομένο ότι η προστασία των υδάτων αποτελεί στόχο για την δημόσια υγεία των πολιτών καθώς και για την διατήρηση ενός ισορροπημένου οικοσυστήματος.

Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος στις βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην περιοχή και ποια τα αποτελέσματά του; Τι μέτρα έχουν ληφθεί μετά το πόρισμα των ελέγχων σε σχέση με τις βιομηχανικές δραστηριότητες;

Προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου να προβούν άμεσα στους απαραίτητους ελέγχους των βιομηχανικών-μεταποιητικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα, των παραποτάμων του, καθώς και σε κάθε υδατόρεμα στους νομούς Καστοριάς και Κοζάνης;

Πότε σκοπεύει το Υπουργείο να ξεκινήσει την εφαρμογή των συμπληρωματικών μέτρων που προτείνει το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής των ποταμών του Υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, τουλάχιστον όσον αφορά το υδατόρεμα του Γκιόλε;

Οι ερωτώντες βουλευτές 

ΒαγγέληςΔιαμαντόπουλος
Ευγενία Ουζουνίδου
Απόστολος Αλεξόπουλος
Aπό τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Ν. Καστοριάς.