Καστοριά: Τί πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές για την επανασύνδεση ρεύματος που κόπηκε λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ο Δήμος Καστοριάς, σύμφωνα με την αριθμ. :ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 474/Β’/14-2-2018), προέβη στη  Συγκρότηση Επιτροπής  για την εξέταση των αιτήσεων και την αξιολόγηση της πραγματικής οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης ευπαθών καταναλωτών, οι οποίοι

έχουν αποσυνδεθεί ως 30/06/2018 (ΦΕΚ 2752/Β’/10.07.2018), από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, για τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος και άμεσης εντολής επανασύνδεσης, με την αριθμ. -226- Απόφαση Δημάρχου αρ.πρ.8352/23-04-2018 (ΑΔΑ:ΨΩ18ΩΕΥ-2ΑΓ).

Η επιτροπή θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των δικαιολογητικών  ελέγχει εάν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 ΚΥΑ (με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.296110/24.1.2017απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»), και αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης

Επιπρόσθετα μπορεί να ζητά την προσκόμιση περισσότερων στοιχείων, να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ΄ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

 

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος έχει ως εξής:

 

Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς τις Επιτροπές που συγκροτούνται, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

  1. δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
  2. δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
  3. πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
  4. πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
  5. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  6. γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
  7. βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις  στα γραφεία του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Παλαιολόγου 1 & Βιτσίου ,πρώην ΚΠΕ)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα :2467024682-28967-21027.