100 νέες θέσεις εργασίας στο κτηματολόγιο – Οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις

100 νέες θέσεις εργασίας – Οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις

Το Κτηματολόγιο ανακοινώνει προσλήψεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόµων από το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την υποστήριξη των

∆/νσεων Δασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συµπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους. Οι προσλήψεις θα γίνουν υπο την εποπτεία του ΑΣΕΠ

Οι δύο ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη είναι ΠΕ – Γεωτεχνικών (Δασολόγοι), ΤΕ – Δασοπόνοι

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Δασολογίας ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος ειδικότητας Δασολόγου.
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής σε Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών . ή Εξειδικευµένη εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών ή/και στη διαχείριση γεωχωρικών βάσεων δεδοµένων.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ελληνικό Κτηµατολόγιο/Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναµικού Μεσογείων 288, Τ.Κ. 15562 Χολαργός, υπόψη κας Α. Διονυσοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 65 05 646, 210 65 05 766).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στην έδρα της Υπηρεσίας µας, στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις Αιγαίου, Αττικής, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Μακεδονίας – Θράκης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στα καταστήµατα των Διευθύνσεων Δασών όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, στο χώρο των ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των δήµων Παπάγου – Χολαργού, Σύρου – Ερµούπολης, Λέσβου, Σάµου, Χίου, Ρόδου, Φιλοθέης – Ψυχικού, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Πειραιώς, Ηγουµενίτσας, Ιωαννιτών, Κοζάνης, Πρέβεζας, Φλώρινας, Θηβαίων, Χαλκιδαίων, Καρπενησίου, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Βόλου, Τρικκαίων, Λαµιέων, Δελφών, Ηρακλείου Κρήτης, Αγίου Νικολάου, Ρεθύµνης, Χανίων, Δράµας, Αλεξανδρούπολης, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Έδεσσας, Κατερίνης, Κοµοτηνής, Σερρών, Πολυγύρου, Ναυπλιέων, Τρίπολης, Πατρέων, Ζακύνθου, Πύργου, Κερκυραίων, Κορίνθου, Σπάρτης, Καλαµάτας και στα γεωγραφικά όρια των οποίων θα απασχοληθεί το προσωπικό που θα προσληφθεί και στα δηµοτικά καταστήµατα της έδρας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων όπου προκηρύσσονται θέσεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται οι εν λόγω δήµοι στους ανωτέρω) εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Προσοχή: Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νοµό που αυτή θα δηµοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην υπ’ αριθμ. 1831772/27.08.2018 ΣΟΧ2/2018 ανακοίνωση του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.2190/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 ορίζεται από 07/10/2018 έως 26/10/2018.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της Ανακοίνωσης που έγινε στις 6/10/2018.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι συμμετέχοντες που έχουν ήδη αποστείλει αιτήσεις με δικαιολογητικά τα οποία έχουν χρονική ισχύ που έχει παρέλθει κατά την ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων, παρακαλούνται όπως αποστείλουν εκ νέου μόνο τα δικαιολογητικά αυτά, ώστε να έχουν ισχύ εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην κατάταξή τους

δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Πηγή: dikaiologitika