Τα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στην Καστοριά σύμφωνα με το πόρισμα Γαβρόγλου

ΤΕΙ Καστοριάς-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΤΕΙ Καστοριάς-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το esos δημοσιεύει το πόρισμα της Επιτροπής “Γαβρόγλου” για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας με το

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, το οποίο , με τη συμφωνία ότι δε θα δημοσιοποιηθεί, κατατέθηκε στον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Ειδικότερα σύμφωνα με το πόρισμα συνολικά στο Νέο Πανεπιστήμιο θα λειτουργούν 8 Σχολές και 25 Τμήματα σε αρχικό στάδιο. Σε ορίζοντα τριετίας  θα λειτουργούν συνολικά  30 Τμήματα.

Τα Τμήματα θα στελεχωθούν από τα 213  υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και εκτιμάται ότι για τη διασφάλιση της επιτυχίας του σχεδίου θα απαιτηθούν  άμεσα 60 νέες θέσεις ΔΕΠ για το 2019 και για τη αρχική στελέχωση των νέων Τμημάτων και την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων Τμημάτων.

Επιπλέον θα απαιτηθούν 66 θέσεις για το 2020και 70 θέσεις για το 2021.

Η χωρική κατανομή των Τμημάτων κατά το αρχικό στάδιο προβλέπει 12 Τμήματα στην Κοζάνη 7 Τμήματα στην Φλώρινα3 Τμήματαστην Καστοριά2 Τμήματα στα Γρεβενά1 Τμήμα στην Πτολεμαϊδα και θεωρείται ως απαραίτητη για την διατήρηση κατα το δυνατόν των υπαρχόντων συνολικών ποσοτικών στοιχείων και της υπάρχουσας χωρικής κατανομής Τμημάτων,  προσωπικού και φοιτητών,   ενώ ο συνολικός Σχεδιασμός κρίνεται απαραίτητος έτσι ώστε, το νέο Ίδρυμα να  αποκτήσει  μια ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Δομή νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τα μέλη της Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη το γνωστικό πεδίο που θεραπεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου  και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας   την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και  ερευνητικού έργου, το προσωπικό, τις υφιστάμενες υποδομές και πρωτίστως τον στρατηγικό σχεδιασμό των δύο ιδρυμάτων, εισηγήθηκαν στον υπουργό Παιδείας:

Στο νέο ‘Ίδρυμα θα  λειτουργήσουν  οι παρακάτω Σχολές και Τμήματα:

I.    ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ με έδρα την Κοζάνη (5ετή Προγράμματα Σπουδών)

a.    Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) .στο οποίο εντάσσονται  με επιλογή τους Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου και μέλη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ του ΤΕΙ  με  συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Άμεση  λειτουργία )

b.    Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη). Πρόκειται για  μετεξέλιξη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ του ΤΕΙΔΜ στο  οποίο εντάσσονται με επιλογή τους Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ του ΤΕΙ  με  συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Άμεση  λειτουργία)

c.    Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη) ). Πρόκειται για συγχώνευση δύο υφιστάμενων  Τμημάτων και των δύο Ιδρυμάτων  στο οποίο εντάσσονται με επιλογή τους μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του ΤΕΙ  με  συναφή γνωστικά αντικείμενα και  οι 5 εκκρεμουσες θεσεις μελων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου . (Άμεση  λειτουργία)

d.    Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη). Πρόκειται για μετεξέλιξη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙΔΜ στο  οποίο εντάσσονται με επιλογή τους μέλη ΔΕΠ των  Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ  και Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΠΔΜ (άμεση λειτουργία).

e.    Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη). Πρόκειται για το υπάρχον Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο οποίο εντάσσονται με επιλογή τους μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ  με  συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Άμεση  λειτουργία)

f.    Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη). Πρόκειται για νέο Τμήμα με δυνατότητα μετακίνησης σε αυτό Μελών ΔΕΠ των  Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος  και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του ΤΕΙ  με  συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Άμεση  λειτουργία)

g.    Τμήμα Μηχατρονικής (Mechatronics, Αγγλόφωνο – Κοζάνη). Πρόκειται για νέο Τμήμα  το οποίο αρχικά υποστηρίζεται από μέλη των άλλων τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Λειτουργία το 2021)

Στη  Σχολή εντάσσονται 30 Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και 55  Μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ

II.    ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με έδρα την Κοζάνη (4ετή Προγράμματα Σπουδών)

a.    Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) στο οποίο εντάσσονται Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ με  συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Άμεση  λειτουργία)

b.    Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) στο οποίο εντάσσονται Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ με  συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Άμεση  λειτουργία)

c.    Με Τμήμα Επιχειρηματικής Πληροφορικής (Γρεβενά) στο οποίο εντάσσονται Μέλη ΔΕΠ των  Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων,  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διεθνούς Εμπορίου  του ΤΕΙ με  συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Άμεση  λειτουργία)

d.    Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Καστοριά) στο οποίο εντάσσονται Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου  του ΤΕΙ με  συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Άμεση  λειτουργία)

e.    Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη). Πρόκειται για νέο Τμήμα στο οποίο εντάσσονται μέλη της σχολής διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Άμεση  λειτουργία)
f

.    Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά). Πρόκειται για νέο Τμήμα στο οποίο εντάσσονται μέλη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Άμεση  λειτουργία)

Στη Σχολή εντάσσονται  36 Μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ.

III.    ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ με έδρα την Καστοριά (4ετή Προγράμματα Σπουδών)

a.    Τμήμα Επικοινωνίας και  Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) στο οποίο εντάσσονται μέλη ΔΕΠ του  Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ με  συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Άμεση  λειτουργία)

b.    Τμήμα Δημοσιογραφίας (Καστοριά).  Νέο Τμήμα. (Λειτουργία το 2021)

Στη Σχολή εντάσσονται  5 Μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ.

IV.    ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με έδρα την Κοζάνη (4ετή Προγράμματα Σπουδών)

a.    Τμήμα Πληροφορικής (Καστοριά) στο οποίο εντάσσονται μέλη ΔΕΠ Τμημάτων με  συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Άμεση  λειτουργία)

b.    Τμήμα Μαθηματικών (Κοζάνη). Πρόκειται για  νέο Τμήμα (Άμεση λειτουργία)

c.    Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών  (Κοζάνη). Πρόκειται για νέο Τμήμα (Άμεση  Λειτουργία)

d.    Τμήμα Φυσικής (Κοζάνη).  Νέο Τμήμα. (Έναρξη λειτουργίας το 2021).

Στη Σχολή εντάσσονται  9 Μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ.

V.    ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με έδρα τη Φλώρινα (4ετή Προγράμματα Σπουδών)

a.    Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα). Πρόκειται για το υπάρχον Τμήμα του Πανεπιστημίου το οποίο συνεχίζει τη λειτουργία του. (Άμεση  λειτουργία)

b.    Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Φλώρινα). Πρόκειται για το υπάρχον Τμήμα του Πανεπιστημίου το οποίο συνεχίζει τη λειτουργία του. (Άμεση  λειτουργία)

c.    Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα). Πρόκειται για νέο Τμήμα το οποίο αρχικά θα υποστηριχθεί από Μέλη ΔΕΠ των δυο Υπαρχόντων Τμημάτων της Σχολής με  συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Άμεση  λειτουργία)

d.    Τμήμα Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών (Digital Humanities – Αγγλόφωνο) (Φλώρινα). Πρόκειται για νέο Τμήμα το οποίο αρχικά θα υποστηριχθεί από Μέλη ΔΕΠ των δύο Υπαρχόντων Τμημάτων της Σχολής με  συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Λειτουργία 2021).

Στη  Σχολή παραμένουν 57  Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

VI.    ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ με έδρα τη Φλώρινα (5ετή Προγράμματα Σπουδών)

a.    Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Φλώρινα). Πρόκειται για το υπάρχον Τμήμα του Πανεπιστημίου το οποίο θα συνεχίσει τη λειτουργία του με τα μέλη ΔΕΠ του υπάρχοντος Τμήματος με συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Άμεση  λειτουργία)

b.    Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών (Φλώρινα). Νέο Τμήμα με  έναρξη  λειτουργίας σε δύο χρόνια.

Στη  Σχολή παραμένουν 8  Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

VII.    ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με έδρα τη Φλώρινα (5ετή Προγράμματα Σπουδών)

a.    Τμήμα Γεωπονίας  (Φλώρινα) στο οποίο εντάσσονται μέλη ΔΕΠ του Υπάρχοντος Τμήματος με συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Άμεση  λειτουργία)

b.    Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Φλώρινα)  στο οποίο εντάσσονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας του ΤΕΙ με συναφή γνωστικά αντικείμενα. (Άμεση  λειτουργία)

Στη Σχολή εντάσσονται 15 μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ

VIII.    ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ με έδρα την Κοζάνη (4ετή Προγράμματα Σπουδών)

a.    Τμήμα Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)  στο οποίο  εντάσσονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μαιευτικής (Άμεση Λειτουργία).

 

b.    Τμήμα Εργοθεραπείας (Κοζάνη) Νέο Τμήμα  (άμεση Λειτουργία)

c.    Τμήμα Λογοθεραπείας (Κοζάνη) Νέο Τμήμα (έναρξη λειτουργίας το 2021)

Στη Σχολή εντάσσονται 5 υπο εκλογή μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ

Τα υπηρετούντα μελη ΔΕΠ των δύο Ιδρυμάτωνθα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν και σε άλλα τμήματα εκτός αυτών που αναφέρονται ανωτέρω, εφόσον το γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή θα αναπροσαρμόζονται και οι απαιτούμενες θέσεις σε καθε τμήμα.

Ερευνητικό Κέντρο  Δυτικής Μακεδονίας

Η Επιτροπή θεωρεί σημαντικό να προχωρήσει παράλληλα με τις παραπάνω  αλλαγές η θεσμοθέτηση και λειτουργία  ενιαίου Ερευνητικού Κέντρου στη Δυτική Μακεδονία το οποίο θα ενσωματώσει όλες τις Ερευνητικές δομές και δραστηριότητες στον χώρο της  Δυτικής Μακεδονίας  συμπεριλαμβανομένων  του ΚΤΕ Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΚΕΤΑ και των Θεσμοθετημένων Ερευνητικών Εργαστηρίων.

Στο Ερευνητικό Κέντρο θα λειτουργούν Ινστιτούτα τα οποία θα συντονίζουν  την ερευνητική δραστηριότητα των υπαρχουσών δομών και θα προωθούν την έρευνα σε τομείς αιχμής και υψηλού ενδιαφέροντος για την περιοχή.

Ενδεικτικά  προτείνονται τα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

1. Έρευνας Δυτικομακεδονικών Γραμμάτων (με αναφορά στη Βιβλιοθήκη Κοζάνης) (Κοζάνη)

2. Τεχνολογικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας (Κοζάνη)

3. Ενεργειακών Εξελίξεων και Μεταλιγνιτικής Εποχής (Κοζάνη)

4. Πολιτικής Προστασίας (Κοζάνη)

5. Βαλκανικών Γλωσσών (Φλώρινα)

6. Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ή Ανάπτυξης Ορεινού Όγκου Δ.Μακεδονίας)

7. Ενοποίηση Φορέων Διαχείρισης (Εθνικός Δρυμός Πρεσπών, Βίκου-Αώου-Πίνδου, Βόρα-Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας)

Διετείς δομές κατάρτισης (Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης)
Τα μέλη της Επιτροπής εισηγήθηκαν την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), ως ακαδημαϊκή δομή του Νέου Πανεπιστημίου (σε εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου που προβλέπεται στο Ν. 4485/2017), το οποίο θα παρέχει διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης κυρίως  για αποφοίτους της επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) και θα τους χορηγεί πιστοποιημένα διπλώματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Με βάση την αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας, το παραγωγικό δυναμικό και τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, τις υφιστάμενες υποδομές, την τεχνογνωσία που έχει ήδη αναπτυχθεί και την εξειδίκευση του ακαδημαϊκού του προσωπικού, έγινε πρόταση από την Επιτροπή «Γαβρόγλου»,  στο υπό ίδρυση Κ.Ε.Ε. να λειτουργήσουν, υπό τις προϋποθέσεις και οδηγίες που θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι εξής θεματικές ενότητες:

1. Ηλεκτροτεχνιτών

2. Μηχανοτεχνιτών

3. Γούνας

4. Αμπελουργίας – Οινολογίας

5. Καλλιέργειες Αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 Βασικές διαπιστώσεις
Η Επιτροπή «Γαβρόγλου» διαπιστώνει  στο πόρισμά της ότι οι Σχολές και τα Τμήματα  και που λειτουργούν  σήμερα στα δύο Ιδρύματα  θεραπεύουν  επιστημονικά πεδία αιχμής, προσφέρουν εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο υψηλού επιπέδου, υποστηρίζονται από αξιόλογο επιστημονικό, εκπαιδευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό  και διαθέτουν σημαντική υλικοτεχνική υποδομή.

Κατά συνέπεια η Επιτροπή έκρινε σκόπιμη η  διατήρηση των γνωστικών αυτών αντικειμένων καθώς και η περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Η Επιτροπή θεωρεί  σημαντική τη  δημιουργία  νέων Τμημάτων σε συναφή γνωστικά  αντικείμενα που μπορούν να υποστηριχθούν άμεσα από  το ακαδημαϊκό προσωπικό  και τις υποδομές των δύο Ιδρυμάτων.

Θεωρεί ως απαραίτητη για τη  βιωσιμότητα και  προοπτική ανάπτυξης  του Ιδρύματος, τη δημιουργία νέων  Σχολών και Τμημάτων που θα θεραπεύουν επιστημονικές περιοχές και γνωστικά αντικείμενα αιχμής και υψηλής ζήτησης που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το ακαδημαϊκό προφίλ του νέου Ιδρύματος.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διαθέτουν και αναπτύσσουν σημαντικές  και  σύγχρονες  κτηριακές εγκαταστάσεις σε  πέντε πόλεις της  Δυτικής  Μακεδονίας οι οποίες  πρέπει  να αξιοποιηθούν  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Θεωρεί ως απαραίτητη για την  ομαλή μετάβαση στη νέα δομή του Πανεπιστημίου, τη διατήρηση κρίσιμων μεγεθών της ακαδημαϊκής κοινότητας όπως π.χ. του αριθμού των Καθηγητών και των φοιτητών τόσο συνολικά, όσο και σε κάθε πόλη όπου ήδη λειτουργούν  Τμήματα.  Σε περίπτωση που στη νέα δομή  συγχωνεύονται  Τμήματα,  θεωρείται  αναγκαία η δημιουργία νέων Τμημάτων για να διατηρηθούν αμείωτα τα κρίσιμα ποσοτικά στοιχεία.

Η Επιτροπή  εκτιμά ότι σε βάθος πενταετίας,  όλα τα Τμήματα του  νέου Ιδρύματος θα  αποκτήσουν την προσήκουσα ακαδημαϊκή δυναμική, αφού, βέβαια, ενισχυθούν με επιστημονικό προσωπικό και εξασφαλιστούν οι ανάλογες πιστώσεις. Η παραπάνω απαίτηση αποτελεί τη σημαντικότερη αναγκαία συνθήκη για την υλοποίηση και επιτυχή έκβαση του όλου εγχειρήματος.

Για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές των δύο Ιδρυμάτων  η Επιτροπή θεωρεί αυτονόητο ότι θα διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι με τη χορήγηση του αντίστοιχου  Τίτλου  Σπουδών.

Η Επιτροπή “Γαβρόγλου”

Μέλη της Επιτροπής  «Γαβρόγλου» που συνέταξαν το πόρισμα είναι οι:

1.     Αντώνιος Τουρλιδάκης του Αναστασίου,   Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
2.     Θεόδωρος Θεοδουλίδης του Παύλου,  Καθηγητής, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
3.     Αικατερίνη Δημητριάδου του Παρασκευά,   Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
4.     Νικόλαος Ασημόπουλος του Δημητρίου,   Καθηγητής, π. Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
5.     Στέργιος Γκανάτσιος του Σταύρου,   Καθηγητής, Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
6.     Παρασκευή Μητλιάγκα του Γεωργίου,  Καθηγήτρια, π.  Αντιπρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
7.     Γεώργιος Παπαδιοδώρου του Βασιλείου,   Καθηγητής του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
8.     Γεώργιος Αγγελόπουλος του Βασιλείου,  Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
9.     Αθηνά Κοτζαμπάση του Παναγιώτη,   Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Α.Π.Θ.

Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή συνεδρίασε:

α) το Σάββατο 10-2-2018 (Θεσσαλονίκη)

β) την Τρίτη  27-3-2018 (Θεσσαλονίκη)

γ) την Τρίτη 19-6-2018 (Αθήνα)

Παράλληλα υπήρξαν άτυπες συναντήσεις μεταξύ των μελών του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.