Παράταση έως 30 Απριλίου για Πόθεν Έσχες

Τροπολογία με την οποία παρατείνονται οι δηλώσεις υποβολής Πόθεν Έσχες για τους υπόχρεους έως το τέλος Απριλίου κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις”.

Σύμφωνα με αυτή δίνεται παράταση έως 30-4-2019 για την καταχώρηση ηλεκτρονικά από τους αρμόδιους φορείς των καταστάσεων με τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Ε.Π. και Δ.Ο.Σ., έτους 2019.

Μαρία Νταλιάνη