ΑΣΕΠ: Νέο μπαράζ προσλήψεων εξπρές σε Δήμους της χώρας αλλά ο Δήμος Καστοριάς κοιμάται…

Προσλήψεις 180 ατόμων μέσω ΑΣΕΠκαι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

των ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών

Ειδικότερα εγκρίνεται η σύναψη εκατόν ογδόντα (180) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

 

Οι προσλήψεις εγκρίθηκαν μετά τις εισηγήσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους για την έγκριση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019, σε ΝΠΙΔ χωρικής τους αρμοδιότητας ενώ θα γίνουν για να καλυφθούν οι ανάγκες των ΝΠΙΔ σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

Οι θέσεις ανά δήμο:

Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (1.688.180€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΝΠΙΔ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

ergasiatora.gr