Ανοικτή πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού

Έχοντας υπόψη :
• Τις διατάξεις του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), καθώς και της εγκυκλίου 59/74896/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µε θέμα «Θεσμικές αλλαγές του προγράμματος Καλλικράτης», περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
• Το γεγονός ότι η θητεία των µελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Άργους Ορεστικού, όπως ορίστηκαν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έληξε.
Προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού, (η διάρκεια της θητεία της οποίας ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής) και να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωματικούς αυτών, οι παρακάτω εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας :
α) των φορέων του Δήμου
β) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
γ) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
δ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
ε) των εργαζομένων στον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα
στ) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
ζ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
η) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
θ) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
ι) δημότες

Υποβολή αιτήσεων :
Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στην Επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, μέχρι και την 8η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας [Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει)]. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο e-mail : info@argosorestiko.gr
Πληροφορίες:
Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού (http://www.argosorestiko.gr)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έντυπη αίτηση και να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο γραφείο Δημάρχου (τηλ. επικοινωνίας : 2467351301/2467351309).
Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
ε) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων.
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
στ) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
ζ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). (παρ.2 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου