Τα θέματα που θα συζητηθούν στο δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:30, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1. Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις. –
2. Επικύρωση πρακτικού 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4. Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
5. Λήψη απόφασης που αφορά σε παρεμβάσεις για τη λειτουργική αποκατάσταση του πεζόδρομου-παρόδου της Μ. Αλεξάνδρου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη θέσης μη λειτουργούντος περιπτέρου στην Κοινότητα Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7. Έγκριση της 21/20 απόφασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού με θέμα: «Επανεξέταση του ζητήματος της ανανέωσης ή μη συμβάσεων εργασίας προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» μετά την αριθ. πρωτ. 16789/11-02-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας». Απόφαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου
8. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 291/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς σχολ. έτους 2020-2021», για την ίδρυση 1ης λυκειακής τάξης, ως συνέχεια του Μουσικού Γυμνασίου. -Έγγραφο Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης
Ν. Καστοριάς
-Απόφαση Δ.Ε.Π.
9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 48/20 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., που αφορά στην επιβολή πρόσθετου τέλους επεξεργασίας λυμάτων σε επιχείρηση – βυρσοδεψείο. Απόφαση Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
11. Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
12. Έγκριση χορήγησης Άδειας Παραγωγού – Πωλητή Λαϊκών Αγορών. Εισήγηση Δ/νσης Τοπικής & Οικ/κής Ανάπτυξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κίμων Μηταλίδης