Επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου και Γυμνασίου – Ανοίγουν και τα φροντιστήρια

Ç õðïõñãüò Ðáéäåßáò Íßêç ÊåñáìÝùò åðéóêÝöèçêå ôï 46ï ÃÅË ÁèÞíáò,ãéá íá ìéëÞóåé ìå ôïõò ìáèçôÝò êáé ôïõò åêðáéäåõôéêïýò ìå ôçí åõêáéñßá ôïõ áíïßãìáôïò ôùí ó÷ïëåßùí ìåôÜ ôçí ìåñéêÞ Üñóç ôùí ðåñéïñéóôéêþí ìÝôñùí ðïõ Ýé÷áí åðéâëçèåß ãéá ôçí åîÜðëùóç ôçò ðáíäçìßáò, ÄåõôÝñá 11 Ìáúïõ 2020 (EUROKINISSI/ POOL PHOTO ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ)
 

Το κουδούνι θα χτυπήσει ξανά τη Δευτέρα για τους μαθητές του γυμνασίου καθώς και της Α’ και Β’ Λυκείου που επιστρέφουν στα θρανία τους μετά από δύο μήνες. Ήδη στα σχολεία έχουν επιστρέψει από τις 11 Μαΐου οι μαθητές της Γ’ Λυκείου.

Ταυτόχρονα σήμερα ανοίγουν τα φροντιστήρια και οι σχολές ξένων γλωσσών υπό αυστηρούς κανόνες, όπως 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ μαθητών και το όριο 15 μαθητών ανά τμήμα. Επίσης, την Δευτέρα ξεκινάει και πάλι η λειτουργία δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

Οι μαθητές θα προσέρχονται στις τάξεις εκ περιτροπής: οι μισοί Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και οι άλλοι μισοί Τρίτη-Πέμπτη ώστε να σχηματισθούν μικρότερα τμήματα, το πολύ 15 ατόμων και να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει οδηγίες για την εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης και την διδασκαλία των μαθημάτων με διασφάλιση της προστασίας της υγείας μαθητών και καθηγητών αλλά και την διαχείριση και αντιμετώπιση κρουσμάτων κοροναϊού που μπορεί να εμφανιστούν.

-Περιορισμός συνωστισμού και αποστάσεις μαθητών
-Απαγόρευση της συγκέντρωσης στον προαύλιο πριν την έναρξη των μαθημάτων
-Σχολικές αίθουσες με μεγιστοποίηση της απόστασης μαθητών: ένας ανά θρανίο, 15 μαθητές ανά σχολική αίθουσα
-Χωρισμός των τάξεων σε υποτμήματα των 15 ατόμων
– Απόσταση μαθητών 1.5 μέτρα μεταξύ τους
-Σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προαύλιο
-Απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα
-Αποσυμφόρηση γραφείου καθηγητών

Σημειώνεται ότι σε όλα τα σχολεία θα υπάρχουν αντισηπτικά  θα γίνεται φυσικός εξαερισμός και καθαρισμός 2 φορές την ημέρα.

Τα διαλείμματα θα είναι διαφορετικά ενώ απαγορεύεται η λειτουργία των κυλικείων.
Η χρήση της μάσκας θα είναι προαιρετική μέσα στην τάξη και στα μέσα μεταφοράς μαθητών

Δεν θα προσμετράται η απουσία για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή, ή ατόμου που νοσεί)