Παρασκευή, 1 Μαρτίου, 2024
Αρχική Ελλάδα Πολιτική Η Κομισιόν κινεί διαδικασίες κατά της Ελλάδας για 10 παραβάσεις της κοινοτικής...

Η Κομισιόν κινεί διαδικασίες κατά της Ελλάδας για 10 παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας

Έξι προειδοποιητικές επιστολές και τέσσερις επιστολές αιτιολογημένης γνώμης για παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας και την εισαγωγή του κοινοτικού δικαίου στην εθνική τάξη της χώρας, απέστειλε σήμερα η Κομισιόν στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να διασφαλίσει ότι τα αστικά λύματα συλλέγονται και υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία, όπως απαιτείται από την οδηγία 91/271 / ΕΟΚ σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Η οδηγία προστατεύει τόσο την ποιότητα των υδάτων όσο και την ανθρώπινη υγεία, απαιτώντας από τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα αστικά λύματα τους πριν από την απόρριψή τους στο περιβάλλον.

Για οικισμούς 2.000 ατόμων και άνω, απαιτείται όχι μόνο την εξάλειψη της στερεάς ύλης, αλλά και τη διάσπαση των οργανικών ουσιών με τη χρήση βακτηρίων.

Η Ελλάδα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα «ατομικά και κατάλληλα συστήματα» (π.χ. σηπτικές δεξαμενές) χωρίς, ωστόσο, να πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας για αυτούς.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν εκδίδει προειδοποιητική επιστολή και η χώρα έχει πλέον τέσσερις μήνες για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ περιλαμβανομένης της Ελλάδας (εκτός από την Κύπρο) και στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της μη συμμόρφωσής τους με ορισμένες από τις διατάξεις του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938), ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις κοινοποίησης και την εφαρμογή του μηχανισμού αλληλεγγύης.

Ο κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πιθανών διαταραχών εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην ΕΕ. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη σχεδίων προληπτικής δράσης και σχεδίων έκτακτης ανάγκης, καθώς και σαφών ρυθμίσεων αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά την εφαρμογή αυτών των υποχρεώσεων σε εθνικό επίπεδο. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις μήνες για να απαντήσουν.

Σε ότι αφορά τα διαδικαστικά δικαιώματα, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για τη νομική συνδρομή. Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα επειδή δεν κοινοποίησε τα μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή της οδηγίας για τη νομική συνδρομή (οδηγία (ΕΕ) 2016/1919).

Η νομική συνδρομή είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο είναι αποτελεσματικό δικαίωμα. Η οδηγία προβλέπει δικαίωμα νομικής συνδρομής, ιδίως στα αρχικά στάδια της ποινικής διαδικασίας, το αργότερο πριν από την ανάκριση από την αστυνομία, και επομένως σε ένα στάδιο κατά το οποίο οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.

Στις διαδικασίες του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το δικαίωμα νομικής συνδρομής ισχύει τόσο στα κράτη μέλη που την εκτελούν όσο και στο κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε. Η παρούσα οδηγία είναι μία από τις έξι οδηγίες διαδικαστικών δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 5 Μαΐου 2019.

Καθώς οι ελληνικές αρχές παρέλειψαν την αρχική προθεσμία, η Κομισιόν αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2019. Η Ελλάδα έχει τώρα τέσσερις μήνες να απαντήσετε στην αιτιολογημένη γνώμη και να προβείτε στις σχετικές ενέργειες. Εάν δεν συμμορφωθεί με το δίκαιο της ΕΕ, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σε σχέση με την Ένωση Ασφαλείας η Κομισιόν κάλεσε την Ελλάδα να μεταφέρει πλήρως και να εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΕ για τους ιατροδικαστές.

ποφάσισε δε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα για τη μη κοινοποίηση εθνικών μέτρων για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου για τη διαπίστευση παρόχων ιατροδικαστικών υπηρεσιών που ασκούν εργαστηριακές δραστηριότητες (Απόφαση-πλαίσιο 2009 του Συμβουλίου / 905 / ΔΕΥ). Αυτοί οι κανόνες της ΕΕ επιτρέπουν την εντατική ανταλλαγή ιατροδικαστικών πληροφοριών και διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα εργαστηριακών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από διαπιστευμένους παρόχους ιατροδικαστικών υπηρεσιών σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται από τις αρχές επιβολής του νόμου σε άλλα κράτη μέλη, καθιστώντας την εργασία τους πιο αποτελεσματική. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν τους εν λόγω κανόνες και να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς έως τις 30 Μαΐου 2016. Το Βέλγιο και η Ελλάδα έχουν τώρα τέσσερις μήνες για να κοινοποιήσουν στην Κομισιόν τα μέτρα που έλαβε για να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου. Διαφορετικά, μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ακολούθως, η Κομισιόν ζήτησε σήμερα από την Ελλάδα να δημιουργήσει μια αρμόδια αρχή για την αντιμετώπιση παραβάσεων του κανονισμού SEPA (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012) από χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (που δεν είναι καταναλωτές). Ο κανονισμός SEPA καθορίζει τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις για τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ, υποστηρίζοντας τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών πληρωμής σε ευρώ. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδαδεν έχει δημιουργήσει μια τέτοια αρμόδια αρχή ικανή να χειρίζεται ατομικές καταγγελίες κατά χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, όπως εταιρείες κοινής ωφέλειας ή δημόσιες αρχές, για μη συμμόρφωση με τον κανονισμό SEPA. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα επί του θέματος. Χωρίς ικανοποιητική απάντηση εντός τεσσάρων μηνών, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κομισιόν αποφάσισε ακόμη να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για μη ανακοίνωση πληροφοριών σχετικά με τους ασφαλής χώρους στάθμευσης. Πιο συγκεκριμένα,το κράτος δεν κατάφερε να καταστήσει ψηφιακά διαθέσιμα, μέσω των Εθνικών Σημείων Πρόσβασης, πληροφορίες σχετικά με χώρους στάθμευσης (π.χ. θέση χώρων στάθμευσης και διαθέσιμες εγκαταστάσεις και παροχές), καθώς και με χώρους στάθμευσης που παρέχουν δυναμικές πληροφορίες (π.χ. διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης ή ζώνες προτεραιότητας). Αυτό απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 885/2013 που εγκρίθηκε βάσει της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS). Οι οδηγοί φορτηγών στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν συχνά ανεπαρκείς εγκαταστάσεις στάθμευσης και πληροφορίες σχετικά με τέτοιες εγκαταστάσεις, και επομένως συχνά σταθμεύουν σε μη ασφαλείς ζώνες ή σε μη ασφαλείς τοποθεσίες. Η Ελλάδα έχει πλέον τέσσερις μήνες για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Ακολούθως η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα, επειδή απέτυχε να κοινοποιήσει τα μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή της οδηγίας για τις διαδικαστικές εγγυήσεις για παιδιά ύποπτα ή κατηγορούμενα σε ποινικές διαδικασίες (Οδηγία (ΕΕ) 2016/800). Τα παιδιά που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω της μικρής ηλικίας τους. Έχουν δυσκολίες στην κατανόηση του τι διακυβεύεται και δεν μπορούν εύκολα να κατανοήσουν το νόμο και τα δικαιώματά τους. Η παρούσα οδηγία παρέχει ειδικά δικαιώματα σε παιδιά που είναι ύποπτοι και κατηγορούμενοι σε ποινικές διαδικασίες σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας μέχρι την τελική καταδίκη. Η παρούσα οδηγία είναι μία από τις έξι οδηγίες διαδικαστικών δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 11 Ιουνίου 2019. Αν η Ελλάδα δεν απαντήσει ικανοποιητικά, τότε θα παραπεμφθεί Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Κομισιον απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα καθώς είχεε μεταφέρει εν μέρει μόνο την 5η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και ασφάλειας στην Ευρώπη. Τα πρόσφατα σκάνδαλα ξεπλύματος χρημάτων αποκάλυψαν την ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ. Τα νομοθετικά κενά που συμβαίνουν σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στην ΕΕ συνολικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κανόνες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία του χρηματοοικονομικού μας συστήματος. Η Κομισιόν δημοσίευσε σχέδιο δράσης έξι σημείων στις 7 Μαΐου για την περαιτέρω ενίσχυση του αγώνα της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όλα τα κράτη μέλη έπρεπε να εφαρμόσουν τους κανόνες της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έως τις 10 Ιανουαρίου 2020. Η Κομισιόν εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Ελλάδα παρέλειψε να μεταφέρει την οδηγία εγκαίρως και την ενθαρρύνει να το πράξει επειγόντως.

Επιπλεόν, η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για την εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την παροχή πολυτροπικών υπηρεσιών πληροφοριών για ταξίδια σε ολόκληρη την ΕΕ. Απαιτούνται κανόνες με τον κατ `εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1926, ο οποίος εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καθιερώσουν εθνικά σημεία πρόσβασης που καθιστούν προσβάσιμες τις πολυτροπικές ταξιδιωτικές πληροφορίες. Τελικά, οι πολυτροπικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών θα βοηθήσουν τους ταξιδιώτες να έχουν μια επισκόπηση όλων των διαθέσιμων ταξιδιωτικών επιλογών, επισημαίνοντας παράλληλα τις πιο βιώσιμες. Αυτές οι πληροφορίες θα διασφαλίσουν επίσης ότι οι επιβάτες θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι σε περίπτωση διαταραχών και θα υποστηρίξουν ταξιδιώτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Η Ελλάδα έχει τώρα τέσσερις μήνες για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή.

Η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα ??για μη παροχή και λειτουργίας υπηρεσιών σύνδεσης δεδομένων για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που πετούν εντός του εναέριου χώρου. υπό την ευθύνη της, και τα οποία είναι σε θέση να επικοινωνούν συνδέσμους δεδομένων. Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 29/2009 της Επιτροπής να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων είναι επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και εδάφους που μεταφέρονται μέσω συνδέσμων δεδομένων, συμπληρώνοντας τις φωνητικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Η ανάπτυξη αυτής της διαλειτουργικής τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επικοινωνιών μεταξύ πιλότων και ελεγκτών, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Η προθεσμία για τους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας για την παροχή και τη λειτουργία υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων έληξε στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Η έλλειψη εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου εμποδίζει αποτελεσματικά τους χειριστές αεροσκαφών να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων, για τις οποίες οι αερομεταφορείς υποχρεώθηκαν να εξοπλιστούν ως της 5ης Φεβρουαρίου 2020. Η Ελλάαδα πλέον τέσσερις μήνες για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Τέλος η Κομισιόν αποφάσισε επίσης να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα καθώς δεν κατάφερε να ορίσει ένα ‘δίκαιο πολιτιστικό σώμα’ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014. Η Κομισιόν καλεί τη χώρα συμμορφωθει πλήρως με τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ. Έχει πλέον τέσσερις μήνες για να απαντήσει στα επιχειρήματα που προέβαλε η Κομισιόν.