Στη δημοσιότητα η Κοινή Υπουργική Απόφαση που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα μετακινούνται οι μαθητές…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα μετακινούνται οι μαθητές, μέχρι και τις 17 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, κατά τη μετακι?νηση των μαθητω?ν θα λαμβα?νονται ο?λα τα απαραι?τητα με?τρα, προκειμε?νου να τηρου?νται οι αναγκαι?ες αποστα?σεις και να διασφαλι?ζεται η ελεγχο?μενη επιβι?βαση και αποβι?βαση με τα?ξη και χρονοκαθυστε?ρηση, προς αποφυγη? συνωστισμου?.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κα?θε δυα?δα θε?σεων σχολικου? λεωφορει?ου θα αντιστοιχει? σε ε?ναν μαθητη?, ω?στε συνολικα? να επιτυγχα?νεται το η?μισυ της πληρο?τητας του οχη?ματος.

Τα οχη?ματα μεταφορα?ς μαθητω?ν θα πρέπει να απολυμαι?νονται καθημερινα? πριν και μετα? τη μεταφορα?, να ακολουθει? φυσικο?ς αερισμο?ς και κενο? μεσοδια?στημα μεταξυ? των χρη?σεων.

Οι οδηγοι? οχημα?των δημο?σιας και ιδιωτικη?ς χρη?σης που θα εκτελου?ν το ε?ργο της μεταφορα?ς των μαθητω?ν, συνοδοι?, εκπαιδευτικοι? και μαθητε?ς θα μπορου?ν να φε?ρουν μη ιατρικη? μα?σκα προστασι?ας.

Ειδικότερα, για τα ιδιωτικά σχολεία, προβλέπεται η μεταφορα? μαθητω?ν Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης με σχολικα? λεωφορει?α ιδιωτικη?ς χρη?σης που ε?χουν καθι?σματα Πρωτοβα?θμιας Εκπαι?δευσης, τηρώντας τα παραπάνω μέτρα τήρησης αποστάσεων.