9 Υποτροφίες Σπουδών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το IEK ΑΛΦΑ & το Mediterranean College

      Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία των ΙΕΚ ΑΛΦΑ  & Mediterranean College οι οποίοι προσφέρου 9 υποτροφίες για το έτος 2020-2021», για νέες και νέους που επιθυμούν να σπουδάσουν αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά από Τρίτη 07.07.2020 έως Παρασκευή 31.07.2020.

Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρέχονται οι παρακάτω υποτροφίες σπουδών:

  • 3 υποτροφίες για Bachelor στο Mediterranean College για το α’ έτος σπουδών, σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων
  • 2 ετήσιες υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ, σε ειδικότητα επιλογής των δικαιούχων
  • 2 πλήρεις, ετήσιες υποτροφίες στο MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2), σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων, πλην των διετών προγραμμάτων HND, για τα οποία η υποτροφία αφορά στο α’ έτος σπουδών
  • 2 ετήσιες υποτροφίες στo ΑΛΦΑ studies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2), επίσης σε πρόγραμμα που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι

          Η μεγάλη αυτή κοινωνική προσφορά στοχεύει να δώσει πνοή στα όνειρα νέων ανθρώπων για σπουδές, απαλείφοντας το εμπόδιο της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν οι οικογένειές τους, και σηματοδοτεί την κοινωνική ευαισθησία τόσο των ανωτέρω εκπαιδευτικών φορέων, όσο και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες της οποίας θα αναδείξουν αξιοκρατικά τους δικαιούχους υπότροφους, με κοινωνικο- οικονομικά κριτήρια.

         Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως  31.07.2020 στα γραφεία της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού (έδρα) και στα γραφεία των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. Αιτήσεις που θα φέρουν απαραιτήτως την υπογραφή (σκαναρισμένες) και δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

d.vmaet@pdm.gov.gr (για όλη την Περιφέρεια)

d.anaptiksis@grevena.pdm.gov.gr (για Γρεβενά)

d.anaptiksis@kastoria.pdm.gov.gr (για Καστοριά)

d.anaptiksis@florina.pdm.gov.gr (για Φλώρινα)

 

Αναλυτικά η προκήρυξη και η αίτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της ΠΔΜ:

https://www.pdm.gov.gr/9-ypotrofies-gia-to-etos-2020-2021-apo-toys-ekpaideytikoys-foreis-iek-alfa-kai-mediterranean-college-gia-tin-perifereia-dytikis-makedonias/

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού (έδρα), 2461351146, , 2461351191

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών, 24623 53232

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς, 24673 50312, 50274

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας, 23853 50460

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Τομείς Σπουδών:

             ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Όνομα:   Επώνυμο:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία γέννησης(2):    
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   ΑΦΜ   Τηλ:    
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:    
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου  (Ε-mail):  

 

Πρόγραμμα επιλογής 1.  MEDITERRANEAN COLLEGE, για το πρόγραμμα……………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

2. ΙΕΚ ΑΛΦΑ, για το πρόγραμμα……………………………..

…………………………………………………………………………………….

3. ΑΛΦΑ studies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2), για το πρόγραμμα ……………

…………………………………………………………………………………....

4. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES(Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2), για

το πρόγραμμα ……………………………..…………………………………….

 

Στην παρούσα επισυνάπτονται τα έγγραφα που αναφέρονται στην Προκήρυξη:
1. Aντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου)
 
 
 
2. Απολυτήριο Λυκείου
 
3. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας
 
4. Aντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (2019)
 
5. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων (πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κ.λ.π.)
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

τα υποβαλλόμενα στοιχεία και έγγραφα προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι αληθή και ακριβή.

 

Ημερομηνία:  ……../……../2020

Ο – Η Δηλών

 

 

(Υπογραφή)

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :

  1. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
  2. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δύναται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά κατά την κρίση της.
  3. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα λαμβάνονται υπόψη.
  4. Έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη.
  5. Η συμπλήρωση για το πρόγραμμα επιλογής γίνεται με ευθύνη των ενδιαφερομένων αφού ανατρέξουν στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών και ειδικοτήτων των αντίστοιχων φορέων εκπαίδευσης
  6. Απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων της Δήλωσης (τηλ. e-mail κλπ)