Δημαρχείο-2

Ηλεκτρονικά η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών των επιλεγέντων από τον ΟΑΕΔ στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (8μηνα) του Δήμου Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει τους επιλεγέντες από τον ΟΑΕΔ στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών και τοποθέτησής τους

στη θέση που έχουν επιλεγεί για το Δήμο Καστοριάς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

  1. Παραλαβή συστατικού σημειώματος από τον ΟΑΕΔ

  2. Υποβολή σχετικής Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης προς το Δήμο

  3. Κατάθεση απαραίτητων Δικαιολογητικών για τη θέση που έχουν επιλεγεί

Η υποβολή όλων των Δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά στα email: protokolo@kastoria.gov.gr και protokolo2@kastoria.gov.gr

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η χρήση διαδικτύου η κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών θα γίνεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Καστοριάς (Ισόγειο Δημαρχείου, έναντι Γραφείου ΔΕΥΑΚ).

Η φόρμα της Υπεύθυνης Δήλωσης και της Αίτησης βρίσκονται εδώ:

http://www.kastoria.gov.gr/ και στον χώρο υποδοχής του Δημαρχείου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 246 73 51 153, κ. Κώστας Σφακιανάκης, ώρες 08:00 – 14:00

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι κατά την προσέλευσή τους στις υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να τηρούν όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας που προβλέπονται από την πολιτεία.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΟ:………………. ΟΝΟΜΑ:……………………… ΠΑΤΡΝΥΜΟ:……………… ΜΗΤΡΝΥΜΟ:……………………..

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Α..Τ.:………………………. Α.Φ.Μ.:……………………………. Α.Μ.Κ.Α.:……………………………. Α.Μ.ΙΚΑ:………………….. ΚΙΝΗΤΟ:…………. ΤΗΛΕΦΝΟ:……………….. ΟΙΚΟΓ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ:………….

ΑΝΗΛΙΚΑ:……………………….

ΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:……

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη στα πλαίσια εφαρμογής της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».

Καστοριά, / /2020

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ.

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο Kαστοριάς

Παρακαλώ όπως µε προσλάβετε για χρονικό διάστημα ΟΚΤΩ (8) μηνών, σε θέση πλήρους απασχόλησης ειδικότητας …………………………………………………………………, στα πλαίσια εφαρμογής της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», διότι περιλαμβάνομαι στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που κατήρτισε ο Ο.Α.Ε.Δ, κατόπιν της αριθμ.4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησής του.

Συνηµµένα καταθέτω:

1. Φωτο ταυτότητας

2. Φωτο τίτλου σπουδών

3. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (όπου απαιτείται)

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

5. Συστατική επιστολή ΟΑΕΔ

6. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για απόδειξη σχετικής εμπειρίας (όπου απαιτείται)

7. Φωτο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας (ΙΒΑΝ) όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.

8. Φωτ/φο βιβλιαρίου ΙΚΑ ή άλλο έγγραφο όπου να εμφανίζεται ο αριθμός Μητρώου ΙΚΑ του ωφελούμενου

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (χορηγείται από την υπηρεσία)

10. ΑΜΚΑ

11. ΑΦΜ

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα

……………………………………

(υπογραφή)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:

Ηµεροµηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθµός ελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

/νση Ηλεκτρ.

Ταχυδροµείου

(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέχθηκα.

2. Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης:

α) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) δεν είμαι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί,

γ) δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

δ) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις και

ε) δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Ηµεροµηνία: …….20

Ο Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)

  1. Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.

  2. Αναγράφεται ολογράφως.

  3. «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον

εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.

  1. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Η ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ

Τηλ. & FAX: 2467027935

email: kasestia@otenet.gr


Βρείτε μας στο facebook

Βρείτε μας στο twitter

Βρείτε μας στο instagram


ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 €

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εντός νομού 30€/ εκτός νομού 60€/

Δήμων – Κοινοτήτων – Οργανισμών – Τραπεζών 90€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ευρώπη 100€/ ΗΠΑ 120$/ Αυστραλία 130$/ Καναδά 120$

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Δημοσίου 2€/εκατοστό

Δημοσίου που επιβαρύνουν ιδιώτες 5€/εκατοστό

(κοινή υπουργική απόφαση 2/28783Α/9-9-2005)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: Σύμφωνα με τον κατάλογο

Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις απόψεις ων συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και αποκλειστική ευθύνη.Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Και μείνετε ενημερωμένοι για ότι συμβαίνει στο νομό μας και όχι μόνο

[contact-form-7 id=”2056″ title=”Newsletter form”]

Κατηγορίες