Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε, κατόπιν αιτήσεων των δικαιούχων, 10 παρατάσεις προσκλήσεων στο πλαίσιο της Ενιαίας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΒΑΑ) των Δήμων Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Εορδαίας συνολικού προϋπολογισμού 40.090.000 €.

  • Στον άξονα προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» παρατάθηκαν οι προσκλήσεις «Δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης – ανάκτηση του οικιστικού ιστού, προστασίας των ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα με έμφαση στις υποβαθμισμένες περιοχές» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ Δήμων Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Εορδαίας.

 

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Δήμος Κοζάνης Δήμος Φλώρινας Δήμος Καστοριάς Δήμος Γρεβενών Δήμος Εορδαίας
Προϋπολογισμός

Σύνολο 25.09 εκ. ευρώ

8.460.000

 

1.900.000

 

3.700.000

 

4.300.000

 

6.730.000
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτ. 30/06/21

 

30/06/21

 

30/07/21

 

31/05/21

 

31/12/21

 

Πρόσκληση 79 82 74 81 80

 

  • Στον άξονα προτεραιότητας 7 « Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων » παρατάθηκαν οι προσκλήσεις «Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ Δήμων Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών

 

ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Δήμος Κοζάνης Δήμος Φλώρινας Δήμος Καστοριάς Δήμος Γρεβενών
Προϋπολογισμός

Σύνολο 14 εκ. ευρώ

4.000.000

 

4.000.000

 

4.000.000

 

2.000.000

 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτ. 30/06/21

 

30/06/21

 

31/07/21

 

31/05/21

 

Πρόσκληση 70 72 69 68

 

 

 

 

  • Στον άξονα προτεραιότητας 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» παρατάθηκε η πρόσκληση «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Φλώρινας με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ και ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων ορίζεται η 30/06/2021.

 

 

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δήμος Φλώρινας
Προϋπολογισμός

 

1.000.000
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων 30/06/2021
Πρόσκληση 78