Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς την Τρίτη 16-3-2021

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις.
2.           Επικύρωση πρακτικών 5ης και 6ης/2021 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3.           Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
4.           Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Καστοριάς έτους 2021. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Α. Ρήμου
5.           Τροποποίηση της αριθμ. 373/17 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ., αναφορικά με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Π. Δοκόπουλου
6.           Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης. Έγγραφο Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
7.           Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης. Έγγραφο Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής
8.           Λήψη απόφασης για την οριστική παραχώρηση οικοπέδου, κατόπιν της διαδικασίας απευθείας εκποίησης οικοπέδων σε οικονομικά αδύνατους και άστεγους δημότες, στην πρώην Κοινότητα Πολυκάρπης του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών
9.           Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 582 δημοτικού αγροτεμαχίου, στην Κοινότητα Αγίας Κυριακής. Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών
10.       Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 234 και 242 δημοτικών αγροτεμαχίων, στην Κοινότητα Πορειάς. Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών
11.       Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης επί αιτήματος καθορισμού χρήσης γης σε δημόσια έκταση στο πλαίσιο έκδοσης άδειας χρήσης νερού από τον ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς. Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών
12.       Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους, για το έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΟΡΗΣΟΥ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
13.       Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους, για το έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί με χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την 1822/16.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Κίμων Μηταλίδης