Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς την Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις.
2.           Επικύρωση αποφάσεων των πρακτικών 8ης, 9ης και 10ης /2021 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3.           Τροποποίηση της αριθ. 236/19 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καστοριάς». Εισήγηση Δημάρχου
4.           Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση (με διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού), τμήματος του δημοτικού δάσους Μελά, του Δήμου Καστοριάς στη θέση «Ύψωμα ΦΑΛΑΚΡΟΝ-ΛΙΒΑΔΙΑ», για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού ισχύος 2,96 MW. Εισήγηση

Αντιδημάρχου

κ. Στ. Φουλιρά

5.           Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης Δωρεάς από την εταιρεία «Trans Adriatic Pipeline AG» (ΤΑΡ), προς το Δήμο Καστοριάς, τεσσάρων διαχειριστικών δασικών μελετών. Απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής

6.           Λήψη Κανονιστικής Απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, επί της οδού Ψαλίδας 7, στους Μανιάκους, του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7.           Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρου) στην Κοινότητα Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8.           Έγκριση εισόδου – εξόδου στο υπό ανέγερση Βιοτεχνικό κτίριο συλλογής και διαλογής φρούτων σε αγρόκτημα της Κοινότητας Κορησού. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9.           Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Μαυροχωρίου του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπηρεσιών

10.       Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Ομορφοκκλησιάς του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπηρεσιών

11.       Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 38/2021 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 225 και 371 δημοτικών αγροτεμαχίων του Πίνακα Διανομής 1930 (Αναμόρφωσης 1960), του αγροκτήματος Φωτεινής”. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπηρεσιών

12.       Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού – πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών. Εισήγηση Δ/νσης Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης

 

 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί με χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την 1822/16.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Κίμων Μηταλίδης