Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η  απόφαση για αναστολή λειτουργίας του Βρεφικού Σταθμού του Δήμου Άργους Ορεστικού λόγω κρούσματος κορονοϊού

ΑΠΟΦΑΣΗ 486/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις από 17/09/2021 έγγραφο του ΕΟΔΥ με οδηγίες για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθμούς
Α Π Ο Φ Α Σ ΙΖ E I
Την αναστολή λειτουργίας του Βρεφικού Σταθμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, έως και
την Παρασκευή 01/10/2021.
Η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται μετά την ανεύρεση θετικού κρούσματος στον
Παιδικό Σταθμό, και στο πλαίσιο της αποφυγής διασποράς του ιού Covid -19 και της
απόλυτης διασφάλισης της υγείας των παιδιών και των εργαζομένων.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου