Ερώτηση της Ολυμπίας Τελιγιορίδου για την αντίθετη με το πνεύμα του νόμου κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων της προκήρυξης 13Κ/2021 για τις ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσε η Ολυμπία Τελιγιορίδου σχετικά με την αντίθετη με το πνεύμα του νόμου κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων της προκήρυξης 13Κ/2021 για τις ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών.

 

Την στιγμή που για την 13Κ/2021 ισχύει ότι οι προκηρυσσόμενες θέσεις των ειδικών κατηγοριών αφορούν το 35% του συνόλου των θέσεων, στις ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών, που είναι οι ΠΕ με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα, το ποσοστό αυτό αγγίζει δυσανάλογα σχεδόν το 100%.

Η κυβέρνηση πρέπει να άρει την αδικία που υπόκεινται η Καστοριά και τα Γρεβενά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα και να προκηρύξει επιπλέον θέσεις γενικών κατηγοριών για τις περιοχές αυτές, ώστε να επέλθει η ποσόστωση που ισχύει στον διαγωνισμό 13Κ/2021, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου, τηρώντας  την αναλογία της ισότιμης πρόσβασης στην εργασία.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Εσωτερικών

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

 

 

Θέμα: «Αντίθετη με το πνεύμα του νόμου η κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων της προκήρυξης 13Κ/2021 για τις ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών»

 

Στην προκήρυξη 13Κ/2021 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού  το ποσοστό κάλυψης των θέσεων αυτών από υποψήφιους που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες πολυτέκνων, τριτέκνων, παλλινοστούντων, Ελλήνων μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, αντιστοιχεί και ορθά, σε 556 θέσεις, ποσοστό 35%. Είναι προφανές πως σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου η κατανομή αυτή οφείλει να γίνεται αναλογικά στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας καθώς η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών. Για το λόγο αυτό στην προκήρυξη θέσεων για την απασχόληση των πολιτών στο δημόσιο λαμβάνονται πάντα κριτήρια που να καλύπτουν αυτή την αναγκαιότητα χωρίς αποκλεισμούς για αιτούντες αίτηση ούτε από τον γενικό πληθυσμό ούτε από άτομα που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές κατηγορίες.

Στην συγκεκριμένη προκήρυξη για την ΠΕ Καστοριάς προκηρύσσονται συνολικά δώδεκα (12) θέσεις από τις οποίες οι έντεκα (11) αφορούν τις Ειδικές Κατηγορίες Θέσεων και μόνο μία (1) τη Γενική ενώ αντίστοιχα στην ΠΕ Γρεβενών προκηρύσσονται συνολικά 10 θέσεις από τις οποίες και οι 10 απευθύνονται στις Ειδικές Κατηγορίες. Ενώ δηλαδή το ποσοστό για τις ειδικές κατηγορίες στην προκήρυξη 13Κ είναι 35%, στις ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών, που είναι οι ΠΕ με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα,  αγγίζει δυσανάλογα σχεδόν το 100%.

Στην περίπτωση αυτή και μετά την επιλογή της κυβέρνησης να προκηρύξει 20  θέσεις των ειδικών κατηγοριών στην Καστοριά και τα Γρεβενά, θα περίμενε κανείς σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου η πολιτεία να ανταποκριθεί στο χρέος της και τηρώντας  την αναλογία της ισότιμης πρόσβασης στην εργασία να αυξήσει αναλογικά τις γενικές προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας ώστε και οι πολίτες που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες αλλά και οι πολίτες του γενικού πληθυσμού να μπορούν να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν.

Επειδή, στις ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών, που μαστίζονται από την ανεργία,  δεν έχει τηρηθεί η επιβεβλημένη αναλογικότητα για τις διάφορες κατηγορίες στον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν και έχει καταπατηθεί το πνεύμα του νόμου,

Επειδή, η εφαρμογή του νόμου πρέπει να δίνει την δυνατότητα συμμετοχής του γενικού πληθυσμού και των ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων στο σύνολο της επικράτειας,

Επειδή, πρέπει να τηρείται η ποσόστωση στην κατανομή των θέσεων εργασίας γεγονός που σημαίνει πως οι προκηρυσσόμενες θέσεις στις ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών  πρέπει για να ακολουθούν το γενικό κανόνα,

Επειδή, από τις 21 προκηρυσσόμενες θέσεις μόνο μία αφορά την γενική κατηγορία αλλά για να τηρηθεί η αναλογία του 35% θα έπρεπε να προκηρυχθούν 57 επιπλέον θέσεις,

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Με βάση ποια κριτήρια έγινε η κατανομή των θέσεων της προκήρυξης 13Κ/2021 σχετικά με την αναλογία γενικών και ειδικών θέσεων ανάμεσα στις ΠΕ της χώρας;
  2. Γιατί ενώ οι προκηρυσσόμενες θέσεις, στην 13Κ/2021, των ειδικών κατηγοριών αφορούν το 35% του συνόλου, στις ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών δεν ακολουθήθηκε το πνεύμα του νόμου και αφορούν το 96%;
  3. Προτίθεται η κυβέρνηση να άρει την αδικία σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα και να προκηρύξει επιπλέον θέσεις για τις ΠΕ Καστοριάς και Γρεβενών ώστε να επέλθει και σε αυτές η ποσόστωση που ισχύει στον διαγωνισμό 13Κ;

 

 

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

 

Τελιγιορίδου Ολυμπία