Πώς θα ενταχθούν σε προγράμματα κατάρτισης 80.000 άνεργοι-Όλη η διαδικασία

‘’Πράσινο’’ φως για την ένταξη 80.000 ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης έδωσε χθες η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (τέως ΟΑΕΔ).

Και αυτό γιατί ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων παρόχων για την ένταξή τους στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης που συγκροτεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων “νέας γενιάς”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς “αναλογεί’’ στο κάθε άνεργο ποσό ύψους 1.250 ευρώ για την κατάρτισή του. Η χρηματοδότηση αυτή θα “τρέξει” από το το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.

Συγκεκριμένα, οι πάροχοι που ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες των καταρτιζομένων στα “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες”, καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στη σχετική πρόσκληση, για ένταξη στο μητρώο.

Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.oaed.gr/upskilling-pistopoiisi.

Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, η ΔΥΠΑ θα συνεργαστεί με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας.

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης – και θα απευθύνονται σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, ηλικίας άνω των 18 ετών. Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνουν:

I. Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων – ωφελουμένων διάρκειας 50 – 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και “πράσινων” γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση.

II. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω 5 υποέργων, ως εξής:

Υποέργο 1: “Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης μέσω Μητρώου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕI”.

Το υποέργο αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και “πράσινων” δεξιοτήτων έως 40.000 ανέργων, με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Το Υποέργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ θα εκδώσει δημόσια πρόσκληση προς συγκεκριμένες ομάδες ωφελουμένων. Για τις ανάγκες του παρόντος υποέργου θα δημιουργηθεί Ειδικό Μητρώο Παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης.

Στο Μητρώο παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης θα κληθούν να συμμετέχουν, μέσω δημόσιας πρόσκλησης όλα τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας.

Υποέργο 2: “Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης μέσω Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.”.

Το υποέργο αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και “πράσινων” δεξιοτήτων έως 40.000 ανέργων, με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών, και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Το υποέργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ θα εκδώσει δημόσια πρόσκληση, προς συγκεκριμένες ομάδες ωφελουμένων. Για τις ανάγκες του παρόντος υποέργου θα δημιουργηθεί Ειδικό Μητρώο Παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης.

Στο Μητρώο παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης θα κληθούν να συμμετέχουν, μέσω δημόσιας πρόσκλησης τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ., με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας.

Υποέργο 3: “Προσαρμογή και παραμετροποίηση Πληροφοριακού Συστήματος “Voucher””.

Για τις ανάγκες παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου θα προσαρμοσθεί κατάλληλα το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα “Voucher” που έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες αντίστοιχων προγραμμάτων κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσων. Μέσω αυτού του Πληροφορικού Συστήματος θα γίνεται η παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς και των επιτόπιων και διοικητικών επαληθεύσεων που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Υποέργο 4: “Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης”.

Αντικείμενο του έργου του Συμβούλου είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στον ΟΑΕΔ:

α) Στην παρακολούθηση, διαχείριση, επαλήθευση και αξιολόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης

β) Στην υποστήριξη της ωρίμανσης επόμενων έργων

γ) Στην ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης της υλοποίησης και διαχείρισης του έργου που απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό ωφελουμένων

δ) Στη συνολική υποστήριξη του ΟΑΕΔ σε όλα τα στάδια και ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση έργων κατάρτισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος έργου, καθώς και έργων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης “SUB 2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες”. Οι τεχνικές προδιαγραφές, και το ακριβές αντικείμενο του έργου του Συμβούλου θα περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική προκήρυξη.

Υποέργο 5: “Δράσεις επικοινωνίας και προβολής”.

Το συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πλάνου δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας για την ενημέρωση των πολιτών, καθώς και την προβολή και προώθηση του προγράμματος, με στόχο τη μέγιστη συμμετοχή ωφελουμένων.

Ειδικότερα, αντικείμενο του υποέργου είναι η παροχή υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται:

-Συνδυασμένες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας στα ΜΜΕ (Τύπο, Ραδιόφωνο, Ψηφιακή Σήμανση, Outdoor διαφήμιση).

-Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου, οπτικοακουστικού και λοιπού προωθητικού και ενημερωτικού υλικού.

-Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων.

-Προβολή στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης\

capital.gr