Θετικός στον κορονοϊό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστοριάς κ. Καλλίνικος

×éåñïôïíçèçêå óçìåñá ï íåïò Ìçôñïðïëéôçò Êáóôïñéáò Êáëëéíéêïõ áðï ôïí Áñ÷éåðéóêïðï Áèçíùí êáé Ðáóçò Åëëáäïò Éåñùíõìï, Ï íåïò Ìçôñïðïëéôçò åêë÷ôçêå áðï ôçí óõíåäñéáóç ôçò Éåñá÷éáò ôçò Åêêëçóéáò ôçò Åëëáäïò óôéò 8 Ïêôùâñéïõ Óôç öùôï ï ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÉÅÑÁ ÓÕÍÏÄÏÓ

Ἀνακοινώνεται ὅτι σήμερα, 26 Ἰουλίου 2022, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος, στὰ πλαίσια τοῦ καθημερινοῦ αὐτοελέγχου (self test) βρέθηκε θετικὸς στὴν νόσο Covid-19.

Ὁ Ποιμενάρχης μας, πού εἶναι ἐμβολιασμένος καί πρός τό παρόν ἀσυπτωματικός, θὰ πραγματοποιήσει καί τό μοριακό τέστ καί θά μείνει τίς ἑπόμενες ἡμέρες σὲ κατ᾽ οἶκον περιορισμό.