Ανδρέας Πάτσης: Αγόραζε κόκκινα δάνεια, αλλά αιτούνταν ρύθμιση χρεών για να γλιτώσει την κατάσχεση

Ο κύκλος εργασιών της δικηγορικής εταιρείας του βουλευτή πριν την υποβολή της αίτησης ανήλθε σε 2.059.645,69 ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις της έναντι των πιστωτών της ανέρχονταν σε 1.075.451,69 ευρώ

Την ώρα που αγόραζε κόκκινα δάνεια, έχοντας στην κατοχή του τρεις off shore ο βουλευτής Γρεβενών Ανδρέας Πάτσης με δικαστικές προσφυγές επιχειρούσε να μπει σε καθεστώς ρύθμισης των χρεών του.

Προσφυγή το 2017 και 2018

Ο Ανδρέας Πάτσης ενώ αγόρασε μέσω εταιρειών «κόκκινα δάνεια» 63 εκατ. στην τιμή των 4,3 εκατ. ευρώ, με τραπεζικό δανεισμό από την τράπεζα της οποίας αγόραζε κόκκινα δάνεια, την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα του reader, προσέφευγε στο Πρωτοδικείο Αθηνών ζητώντας να ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών του ώστε να μην προχωρήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του!

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στις 16 Φεβρουαρίου 2018 ο κ. Πάτσης κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για να ενταχθεί η δικηγορική εταιρεία του και ο ίδιος ως συνοφειλέτης στις προβλέψεις του Ν. 4469/2017, της εξωδικαστικής δηλαδή διαδικασίας για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των οφειλών επιχειρήσεων προς τους πιστωτές τους.

Προηγουμένως, τον Αύγουστο του 2017, η «Ανδρέας Πάτσης & Συνεργάτες-Δικηγορική Εταιρεία» είχε υποβάλει αίτηση υπαγωγής της στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των χρηματικών οφειλών της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ο κύκλος εργασιών της δικηγορικής εταιρείας του βουλευτή πριν την υποβολή της αίτησης ανήλθε σε 2.059.645,69 ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις της έναντι των πιστωτών της ανέρχονταν σε 1.075.451,69 ευρώ.

Το 2018 ολοκληρώθηκε η εξωδικαστική διαδικασία

Με την αρχική πρόταση, -αναφέρει το Reader- που υπέβαλε η αιτούσα εταιρεία για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών της, ανέφερε ότι στις 31.12.2016 παρουσίαζε οφειλές ύψους 1.114.534,39 ευρώ ενώ με μεταγενέστερη πρόταση, μετά από σχετικό συμψηφισμό των οφειλών της προς την ΑΑΔΕ και τη σχετική διαγραφή των οφειλών της προς αυτή, σημείωνε ότι η πρόταση της δε συμπεριλαμβάνει οφειλές σε μικρούς πιστωτές και εργαζόμενους, που στο σύνολο τους δεν ξεπερνούσαν το 15% της συνολικής οφειλής της.

Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2016 οι οφειλές της δικηγορικής εταιρείας του Ανδρέα Πάτση ανέρχονταν σε: α) 191.905,08 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, β) 414.991,62 ευρώ προς εταιρεία δικαστικών επιμελητών, γ) 45.653,98 προς δεύτερη εταιρεία δικαστικών επιμελητών και δ) 38.841,87 ευρώ προς δικαστικό επιμελητή. Από τους 4 παραπάνω πιστωτές στην πρόταση της εταιρείας ανταποκρίθηκαν οι 3. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΦΚΑ ζήτησε από την πλευρά του την εξόφληση του συνολικού ποσού της απαίτησης του χωρίς καμία διαγραφή προσαυξήσεων ή τόκων υπερημερίας σε 120 δόσεις. Η δικηγορική εταιρεία αντιπρότεινε την καταβολή των οφειλών, που είχαν δημιουργηθεί και βεβαιωθεί στις 31.12.2016 σε 120 δόσεις με διαγραφή ωστόσο κατά 85% των νόμιμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η εξωδικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την υπογραφή στις 22 Ιανουαρίου 2018 της σύμβασης αναδιαρθρωσης οφειλών, στην οποία καταγράφονταν οι οφειλές των πιστωτών με τα αντίστοιχα ποσοστά επί της συνολικής οφειλής και ο τρόπος αποπληρωμής. Μετά την κοινοποίηση της σύμβασης σε όλους τους πιστωτές ο ΕΦΚΑ υπέβαλε ένσταση επικαλούμενος 3 λόγους, βάσει των οποίων παραβιάζονταν, κατά τους ισχυρισμούς του, οι διατάξεις του Ν. 4469/2017.

Η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, από την πρόταση της δικηγορικής εταιρείας «προκύπτει ότι γίνεται αναφορά της βιωσιμότητας της 1ης αιτούσας, όπως εκτιμάται από τις αναμενόμενες ταμειακές ροές, περαιτέρω αναφέρεται η εκτιμώμενη αξία ρευστοποίησης των ακινήτων των συνοφειλετών, πλην όμως δεν αναφέρεται το ποσό, που προτείνεται να καταβάλει η 1η αιτούσα στον ΕΦΚΑ, αναφέροντας μόνο ότι πρόθεση της είναι να συμπεριληφθεί στη ρύθμιση, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσό από την οφειλή προς το ΙΚΑ (ήδη ΕΦΚΑ)».

Περαιτέρω, ενώ αναφέρεται ο τρόπος εξόφλησης της απαίτησης της πιστώτριας…, «ουδέν αναφέρεται ως προς την εξόφληση των απαιτήσεων της πιστώτριας…, ούτε και για την απαίτηση του μη συμμετέχοντα πιστωτή… . Επομένως από τις παραπάνω προϋποθέσεις του νόμου, η πρόταση, που υπέβαλε η 1η αιτούσα δεν πληροί τις υπό γ΄ και δ΄. Παρόλ’ αυτά από την καταστρατήγηση της παραπάνω διάταξης η βλάβη, που τυχόν προκλήθηκε στον ΕΦΚΑ από την παραπάνω παραβίαση, δεν προκύπτει ότι δεν αποκαταστάθηκε αφού ο ίδιος έκανε την πρόταση του, επί της οποίας η 1η αιτούσα έκανε αντιπρόταση, την οποία είχε τη δυνατότητα να την καταψηφίσει, όπως και έκανε κατά τα ανωτέρω».

Στα 151.130 ευρώ η αξία της ακίνητης περιουσίας του

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης, τα οποία επικαλέστηκε ο Ανδρέας Πάτσης στην αίτηση του, η αξία της ακίνητης περιουσίας του το διάστημα εκείνο ανερχόταν σε 151.130 ευρώ. Οπότε σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης για τις οφειλές στον ΕΦΚΑ «θα επιτυγχανόταν πλειστηρίασμα, που θα υπολειπόταν των 151.130 ευρώ, που αποτελεί τη συνολική αγοραία αξία των ακινήτων του με αποτέλεσμα ο ΕΦΚΑ να λάμβανε συνολικά ποσό μικρότερο της συνολικής του απαίτησης αλλά και μικρότερο του ποσού των 181.566,57 ευρώ, που συμφωνήθηκε να του καταβληθεί με την ένδικη σύμβαση αναδιάρθρωσης».

Αναφορικά δε, με τους υπόλοιπους πιστωτές, «σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των συνοφειλετών αυτοί από τις απαιτήσεις τους δε θα λάμβαναν τίποτα, λόγω του προνομίου του ΕΦΚΑ».

Συνεπώς, το δικαστήριο αποφάσισε ότι «η ένδικη σύμβαση είναι συμβατή κατά το περιεχόμενο της με τους υποχρεωτικούς κανόνες του νόμου καθώς με αυτή δεν προκαλείται χειροτέρευση της θέσης των πιστωτών σε σχέση με το αν ακολουθείτο η αναγκαστική εκτέλεση αλλά και περαιτέρω η αποπληρωμή των οφειλών της αιτούσας προς τον ΕΦΚΑ προβλέπεται να γίνει σε 120 δόσεις ανά μήνα, τα δε ποσά των δόσεων υπερβαίνουν τα 50 ευρώ», επικυρώνοντας τελικά τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών της δικηγορικής εταιρείας του Ανδρέα Πάτση με την απόφαση να δημοσιεύεται στις 31 Ιανουρίου 2019, καταλήγει το δημοσίευμα του Reader.

tanea.gr