Νέα ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής για την Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας

Ορίζεται νέα ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για τη  Δράση «2ος κύκλος: Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και συγκεκριμένα ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης η 05η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την 02η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

 

http://eysed.gge.gov.gr/wp-content/uploads/2023/06/1h-trop_2os-Kiklos-Gouna.pdf