Τέσσερις θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Προσλήψεις για τέσσερις ειδικότητες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς.
θα προσληφθούν οι ειδικότητες:

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν οι εξής ειδικότητες:

ΤΕ και ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εμπειρία στην συντήρηση τοιχογραφιών)
ΔΕ Εργατοτεχνιτών
ΥΕ Εργατών

επομένως οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να έχουν πτυχίο ΤΕΙ ή Απολυτήριο Λυκείου/Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην κατοχή τους προκειμένου να λάβουν μέρος στην προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι, χρειάζεται να είναι από 18 έως 65 ετών.
Προσλήψεις στην ΕΦΑ Καστοριάς: Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την υποβολή των αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά από τις 22 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2023:
είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efakas@culture.gr,
είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχοντικό Σαπουντζή, Χριστοπούλου 101, 52100, Καστοριά, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς υπόψιν κ. Αντωνίας Μπαλτατζή.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24670 88200

workenter.gr