Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
Αρχική Ελλάδα Οικονομία Η εφορία «σβήνει» οφειλές σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Η εφορία «σβήνει» οφειλές σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ποιους αφορά η διαγραφή που ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ για χιλιάδες υπερχρεωμένους οφειλέτες

Τις διαδικασίες για τη διαγραφή του υπόλοιπου χρέους που έχουν στην Εφορία χιλιάδες υπερχρεωμένοι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα) οι οποίοι είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση το νόμου Κατσέλη και έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές του με δικαστική απόφαση, ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δοθεί εντολή στα Ελεγκτικά Κέντρα  να προχωρήσουν στον έλεγχο των υποθέσεων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι οφειλέτες τηρούν τις προϋποθέσεις για να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους.

Σημειώνεται ότι οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη ( ν.3869/2010) απαλλάσσονται από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

–  Έχει περιληφθεί η απαίτηση του Δημοσίου ως πιστωτή στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών που περιλαμβάνεται στην αίτηση του οφειλέτη ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου και δεν έχει εξαιρεθεί από το δικαστήριο.

–  Έχει επιδοθεί η αίτηση του οφειλέτη περί υπαγωγής των οφειλών του στον ν. 3869/2010 στο Δημόσιο

– Έχει συμμορφωθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση των οφειλών του, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση και το νόμο, στις οριζόμενες καταβολές εντός της τριετίας, προς όλους τους πιστωτές. Δηλαδή, δεν αρκεί η συμμόρφωση του οφειλέτη προς την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεών του έναντι του Δημοσίου αλλά απαιτείται η συμμόρφωσή του έναντι του συνόλου των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις καταλαμβάνονται από τη δικαστική ρύθμιση.

Διαγραφή οφειλών

Επίσης, για να διαγραφούν οριστικά οι οφειλές θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

–  Να έχει καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση με την οποία ρυθμίστηκαν οι οφειλές σύμφωνα με το ν. 3869/2010.

–  Να έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση αίτησης έκπτωσης, δηλαδή να έχουν παρέλθει 2 έτη από την επέλευση της απαλλαγής, χωρίς να έχει ασκηθεί από πιστωτή αίτηση έκπτωσης ή, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί αίτηση έκπτωσης, να έχει εκδοθεί αμετάκλητη απορριπτική απόφαση επί αυτής.

– Να μην υφίστανται άλλοι οφειλέτες / ευθυνόμενα πρόσωπα πέραν του απαλλασσόμενου οφειλέτη για τις οφειλές που υπόκεινται σε απαλλαγή.

– Εφόσον με τη δικαστική απόφαση εξαιρείται από την εκποίηση η κύρια κατοικία του οφειλέτη, να έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των δόσεων που ορίζονται σε αυτή. 

Ποιες οφειλές «σβήνουν»

Ο οφειλέτης απαλλάσσεται για οφειλές:

– Οι οποίες είναι βεβαιωμένες στην Φορολογική Διοίκηση προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων,

–  Ατομικές, δηλαδή βεβαιωμένες στον ΑΦΜ του οφειλέτη ή σε Α.Φ.Μ. τρίτου, για τις οποίες όμως ο οφειλέτης έχει αποκλειστική ευθύνη, όπως οφειλές από κληρονομική διαδοχή, ή

–   Από συνυπευθυνότητα, δηλαδή βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. τρίτου προσώπου, για την καταβολή των οποίων ο οφειλέτης ευθύνεται εξ ολοκλήρου με το πρόσωπο αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι ρυθμίζονται από τη δικαστική απόφαση του ν. 3869/2010.

Οφειλές που δεν διαγράφονται

Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από βεβαιωμένες οφειλές που, α) ενώ είχαν συμπεριληφθεί στην αίτηση περί υπαγωγής τους στον ν. 3869/2010, εξαιρέθηκαν και δεν ρυθμίστηκαν και β) που δεν συμπεριλήφθηκαν από τον οφειλέτη στην αίτησή του ούτε εντάχθηκαν στη διαδικασία από το δικαστήριο.

Εξαιρέσεις

Η  απαλλαγή από το υπόλοιπο οφειλών επέρχεται μόνο υπέρ του αιτούντος οφειλέτη που υπήχθη στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 3869/2010 και δεν έχει καμία επίπτωση στην ευθύνη τυχόν τρίτων προσώπων που ευθύνονται αλληλεγγύως με αυτόν έναντι του Δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαλλάσσονται  συνυπόχρεοι και εγγυητές. Η ευθύνη των προσώπων αυτών εξακολουθεί να υφίσταται.

tanea.gr