Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου

Ειδική συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα:

«Επιλογή νηπίων για εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς»

(Σχετικό πρακτικό Επιτροπής)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κίμων Μηταλίδης

 

 

 

Τακτική συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18:45, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Επικύρωση αποφάσεων πρακτικών 24ης και 25ης συνεδριάσεων 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3.           Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικον. έτους 2023 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
4.           Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου Αθηνών για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση αγωγής εργαζομένων. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
5.           Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Καστοριάς για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) κατά τη συζήτηση αγωγής χρέους. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
6.           Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Δ/κού Συμβουλίου ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ
7.           Έγκριση όρων  Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου: «WiFi 4GR – Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης  στο διαδίκτυο». Εισήγηση Αντιδ/χου

κ. Αθ. Ρήμου

8.           Λήψη απόφασης για:

α) τον καθορισμό χρόνου διεξαγωγής της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς περιόδου 2023 – 2024,

β) τον καθορισμό αριθμού οικίσκων που θα διατεθούν προς εκμίσθωση στη Χριστουγεννιάτικη αγορά και

γ) τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης της ως άνω Αγοράς.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Σ. Πέλκα

9.           Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καστοριάς και Δήμου Νεστορίου για την συνέχιση λειτουργίας της «αντένας» του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Νεστορίου, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου Καστοριάς με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καστοριάς» στην με αριθ. πρωτ. 3254/04-08-2023 και κωδικό 11 πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία». Εισήγηση Δ/νσης

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού

10.       Διαγραφές βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καστοριάς, περιόδου 2023-2024. Εισήγηση Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής, Τρίτης Ηλικίας, Γνώσης και Δικτύου Βιβλιοθηκών
11.       Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της  υπ’ αριθ. πρωτ. 28543/23-06-2023 σύμβασης για την «Προμήθεια Υδροφόρου Πυροσβεστικού Οχήματος». Εισήγηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών
12.       Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 54592/20-12-2022 σύμβασης για την «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου». Εισήγηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών
13.       Έγκριση 2ου σταδίου της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

14.       Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΣ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ Ή ΜΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

15.       Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) Εργασιών) του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΝΩΝ και ΒΙΤΣΙΟΥ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

16.       Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) Εργασιών) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

17.       Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

18.       Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και 2ης τροποποίησης της σύμβασης αξίας μικρότερης του 15%, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 & 4, του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016 του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

19.       Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

20.       Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και 1ου  Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

21.       Ανάκληση της υπ’ αριθ. 270/2023 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν..Ο.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και εκ νέου λήψη αυτής,  λόγω προαπαιτούμενης έγκρισης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Κίμων Μηταλίδης