Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς: Ο «Ιανός» και οι δύο όψεις της «Μακεδνός»!

Κίμων Μηταλίδης: Εγώ με την βοήθεια της γραμματέως μου, σήκωσα όλο το βάρος της δημοπρασίας του λατομείου της “Μακεδνός”, παρά το τεράστιο πολιτικό κόστος.

Με δύο διαφορετικά πρόσωπα εμφανίστηκε ο πρόεδρος Κίμων Μηταλίδης`
στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την τοποθέτησή του στο επίμαχο θέμα της Έκθεσης Δημοσιονομικού Ελέγχου που αφορά την δημοτική επιχείρηση «Μακεδνός».

Από την μια εμφανίστηκε υπέρμαχος της ενοικίασης του λατομείου σε ιδιώτες, με ετήσιο όφελος για τον Δήμο τις 250.000 ευρώ, πιστώνοντας βέβαια την επιτυχία αποκλειστικά στον… εαυτό του, ως αντιπρόεδρος της «Μακεδνός», παρά το «βαρύ πολιτικό
κόστος» που επωμίστηκε, όπως τόνισε χαρακτηριστικά!

Και από την άλλη επέκρινε με… σαρδόνιο ύφος όλους όσους πέρασαν από την Διοίκηση της εταιρίας από το 2011 έως το 2023, επιμερίζοντας όμως τις ευθύνες αναλογικά, επειδή δεν θα μπορούσε να εξαιρέσει και τον εαυτό του…
‘Αφησε όμως να αιωρούνται στην αίθουσα φαρμακερά υπονοούμενα εναντίον δύο άλλων συναδέλφων του, τους οποίους δεν θέλησε να κατονομάσει…
Τελικά, παρά την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, να μη κοινοποιηθεί δημόσια η ‘Εκθεση, διότι περιείχε και προσωπικά δεδομένα, ο πρόεδρος υπέκυψε στις πιέσεις της
αντιπολίτευσης και αποφάσισε να διαβάσει βασικά αποσπάσματα από το περιεχόμενό της.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, η ‘Εκθεση εμπεριέ-χεται σε 96 σελίδες και περιλαμβάνει 14 διαπιστώσεις και πολλές άλλες παρατηρήσεις και
αιτιάσεις. Ενώ άσχετα με την απόφαση που θα πάρει το Δ.Σ. για την ‘Εκθεση, θα πρέπει αυτή να παραπεμφθεί στην εποπτεύουσα αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για να αποκτήσει αναγκαστικό χαρακτήρα εκτέλεσης.

Σύμφωνα με την ‘Εκθεση, η οποία προήλθε ύστερα από καταγγελία, προκύπτουν
ζημιογόνα αποτελέσματα στη «Μακεδνός» από το 2015 και μετά, οπότε αυτή θα έπρεπε να είχε λυθεί υποχρεωτικά! Μεταξύ των συστάσεων προς τα εμπλεκόμενα
μέρη, η ‘Εκθεση αναφέρει:

-Συστήνεται στον φορέα να εφαρμόσει την νομοθεσία, περί λύσεως των εταιριών και να προβεί στις δέουσες ενέργειες, εφόσον δεν υφίστανται οι νόμιμοι λόγοι ύπαρξης της.

-Να αποσταλούν στην επιτροπή ελέγχου τα έγγραφα που πιστοποιούν την λύση της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

-Συστήνεται στο Δήμο Καστοριάς, μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου, να προχωρήσει στην
έγκριση του εκδοθέντα από το Δ.Σ της εταιρίας κανονισμό, προκειμένου να αποκτήσει νομοθετική ισχύ.

-Συστήνεται στον ελεγχόμενο φορέα κατόπιν έγκρισης του κανονισμού από το Δημοτικό
Συμβούλιο, να προχωρήσει στην εφαρμογή τους και κυρίως αναφορικά με το αντικείμενο
του παρόντος ελέγχου, η προβλεπόμενη από τον κανονισμό έκδοση ενταλμάτων είσπραξης.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

-Μη δημοσίευση των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ -Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, για τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται έκτακτες και τακτικές αποδοχές μέσω του τρα-
πεζικού συστήματος.

-Μη τήρηση του κανονισμού για την καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη του Δ.Σ. δηλ. όταν υπάρχει ζημιογόνα χρήση απαγορεύεται να παίρνουν αμοιβή και για ποσά που έχουν κατα- βληθεί, θα πρέπει ο φορέας να μεριμνήσει για την επιστροφή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

-Να διερευνηθεί η αναντιστοιχία χρηματικών συναλλαγών και να ζητηθεί η επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

-Για τα έτη που δεν συμπεριλαμβάνονται στον έλεγχο, ο φορέας θα πρέπει να ελέγξει και να ενημερώσει την επιτροπή ελέγχου, αν έχουν διαπιστωθεί παραβά σεις.