Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς: Τρεις θέσεις εργασίας για την αποκατάσταση του Κουρσούμ Τζαμί

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για
την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου « Αποκατάσταση & Ανάδειξη τεμένους Κουρσούμ
Καστοριάς » του ομώνυμου έργου με κωδικό ΣΑΤΑ 2021ΤΑ01400023 .
Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:
– Κατασκευή εξωτερικής περιμετρικής πλαγιοθεμελίωσης και συστήματος αποστράγγισης.
– Αρμολογήματα και ενέματα ομογενοποίησης μάζας.
– Πλήρωση των κενών στις θέσεις των ξυλοδεσιών, όπου αυτές απουσιάζουν και δεν είναι
εφικτή η τοποθέτηση νέων, με μη συρρικνούμενο κονίαμα.
– Αρμολόγηση θόλου και τοποθέτηση υαλοπλέγματος στο κατώτερο τμήμα του
εξωρραχίου του θόλου.

– Συντήρηση και επιμέρους ανακατασκευή οκταγωνικού τυμπάνου στην έδραση του
τρούλου.
– Περίδεση με ανοξείδωτα γωνιακά ελάσματα στη βάση του θόλου και στη στέψη του
τυμπάνου.
– Κατασκευή διαζώματος Ο/Σ.
– Επικάλυψη του θόλου του τεμένους με νέα φύλλα μολύβδου.
– Εξυγίανση του υλικού πλήρωσης των θόλων.
– Ανακατασκευή των γείσων των τοίχων.
– Κατασκευή νέου δαπέδου.
– Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων εκτός από τη δεύτερη στάθμη ανοιγμάτων, όπου θα
τοποθετηθούν διαφράγματα.
– Βαθύ αρμολόγημα του κορμού μιναρέ, περίδεση με υαλόπλεγμα και εν συνεχεία
εφαρμογή επιχρίσματος.
– Εκπόνηση Μελέτης συντήρησης τοιχογραφιών
– Εκπόνηση Μελέτης φωτισμού και Η/Μ
– Ενημερωτικό φυλλάδιο δίγλωσσο και σε γραφή Braille / δίγλωσσες ενημερωτικές
πινακίδες πληροφόρησης (και σε γραφή Braille).

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη
υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της πράξης, απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις ειδικότητες που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. Η κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα (2) μηνών  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.