Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση ηλιακών θερμοσιφώνων

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ -ΚΛΗΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση ηλιακών θερμοσιφώνων, η οποία εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, 28/02/2023, προς συζήτηση και ψήφιση

Τον επαναπροσδιορισμό της ειδικής εισφοράς, που επιβάλλεται υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, σε κάθε κατανεμόμενη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, την προκήρυξη του προγράμματος «Παραγωγικών Επενδύσεων Πράσινης Οικονομίας (Produc-E Green)» ύψους 200 εκατ. ευρώ, και την προκήρυξη δράσεων που αφορούν στην αντικατάσταση οικιακών συστημάτων παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα, ύψους 100 εκατ. ευρώ, προβλέπει – μεταξύ άλλων – τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο νομοσχέδιο με τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς — Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, 28/02/2023, προς συζήτηση και ψήφιση.

Συγκεκριμένα, επαναπροσδιορίζεται η ειδική εισφορά, που επιβάλλεται υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, σε κάθε κατανεμόμενη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, η οποία ανέρχεται εφεξής σε ποσοστό 5% επί των μνημονευόμενων μεγεθών με μέγιστο ποσό τα δέκα (10) ευρώ ανά μεγαβατώρα Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης Φυσικού Αερίου (ποσό στο οποίο ανέρχεται σήμερα) και υπολογίζεται επί της ποσότητας φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται από κάθε υπόχρεο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας για την Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπονται τα εξής:

  • Συμπληρώνεται το περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης, με την οποία ορίζονται οι υπόχρεοι για την παροχή της αντιστάθμισης του κινδύνου από ενεργειακές κρίσεις ως Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) και εξειδικεύεται το είδος του κινδύνου, ο τρόπος και το ύψος του ποσού της αντιστάθμισης, προσδιορίζεται η σχετική Υ.Κ.Ω., η χρονική περίοδος που παρέχεται, οι επωφελούμενοι και κάθε συναφές ζήτημα.
  • Επανακαθορίζεται η διαδικασία υπολογισμού του οριστικού ποσού της έκτακτης εισφοράς που επιβάλλεται στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας βάσει των υπερβαλλόντων εσόδων τους από τη δραστηριοποίηση εκάστου στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετά το πέρας του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Λιανικής Αγοράς (Περίοδος υπολογισμού, εκκαθάριση κ.λπ.)
  • Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4425/2Ο16 σχετικά με την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

α. Παρατείνεται η Περίοδος εφαρμογής του ανωτέρω Μηχανισμού.

β. Από την οριζόμενη ημερομηνία, κατά τον υπολογισμό του Επιστρεπτέου Εσόδου Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και του Εσόδου Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) για κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), δεν προσμετρώνται οι συναλλαγές που αφορούν σε ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες πωλούνται και εκκαθαρίζονται στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και διατίθενται, με οποιονδήποτε τρόπο από κάθε υπόχρεο Συμμετέχοντα Παραγωγό ή Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.) Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α,. δυνάμει συμβάσεων φυσικής παράδοσης σε ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

γ. Επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό από τον Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας του συνολικού Ε.Ε.Α.Ε.Η. κατά την εκτέλεση των διαδικασιών εκκαθάρισης.

δ. Επιτρέπεται η κάλυψη από πόρους του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και του κόστους του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Ε.Χ.Ε.) που προκύπτει από την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας.

  • Προβλέπεται ότι, για τις περιπτώσεις καταναλωτών που έχουν συνάψει συμβάσεις φυσικής παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δεν προσμετρώνται και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του Ε.Ε.Α.Ε.Η. και του Ε.Π.Α.Ε.Η., δεν χορηγείται ετιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις ποσότητες που παραδίδονται δυνάμει των συμβάσεων αυτών.
  • Προκηρύσσεται, με ΚΥΑ, πρόγραμμα «Παραγωγικών Επενδύσεων Πράσινης Οικονομίας (Produc-E Green)», για την παροχή ενισχύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις στον Τομέα κατασκευής και παραγωγής νέου μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό την προώθηση της πράσινης οικονομίας, της καινοτομίας και της οικονομίας χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στο πλαίσιο της μνημονευόμενης Δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Καθορίζονται το περιεχόμενο της ανωτέρω ΚΥΑ (διάρκεια, δικαιούχοι, κριτήρια επιλεξιμότητας, ύψος/ποσοστό των ενισχύσεων, διαδικασία όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, τρόπος καταβολής και ανάκτησης αυτών, διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών προτάσεων κ.λπ.), οι προϋποθέσεις για την παροχή των ενισχύσεων στα επενδυτικά σχέδια, ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης και ενισχύσεων και παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης, με υπουργική απόφαση, καταλόγου αξιολογητών, για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα.

  • Παρέχεται η δυνατότητα προκήρυξης, με ΚΥΑ, δράσεων χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή/ και από άλλες πηγές, που αφορούν στην αντικατάσταση οικιακών συστημάτων παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) με ηλιοθερμικά συστήματα Παραγωγής ΖΝΧ και στην ανακύκλωση των αποσυρόμενων συσκευών μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους φορείς.

Με την ανωτέρω ΚΥΑ, καθορίζεται ο προϋπολογισμός της σχετικής δράσης, οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και απόσυρση συσκευές, το ποσοστό χρηματοδότησης αυτών, οι ωφελούμενοι από τη δράση και οι υποχρεώσεις αυτών, ο φορέας υλοποίησης και ελέγχου των ανωτέρω δράσεων ο φορέας καταβολής της χρηματοδότησης κ.λπ..

Προβλέπεται δυνατότητα ορισμού, με ΚΥΑ, των πιστοποιημένων ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) φορέων, αρμοδίων για την πιστοποίηση της αντικατάστασης ή/και της απόσυρσης των συσκευών ή/και για την καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. ή των πόρων από άλλη πηγή προς τους φορείς αυτούς και προσδιορίζεται το ποσοστό επί του προϋπολογισμού των δράσεων που διαχειρίζονται καθώς και το ανώτατο όριο αυτού.

ertnews.gr